Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 12:43:14.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 401-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin rekreasyonel liderlik davranışları düzeylerini incelemek ve rekreasyonel liderlik davranışlarının bazı demografik değişkenler açısından farklılıklarını belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yönteminde ve ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam 294 (K=140, E=145) adet öğrenci gönüllü katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Rekreasyonel Liderlik Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerin normal dağılmaması nedeniyle verilerin çözümlenmesinde betimsel analizler, Mann Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin rekreasyonel liderlik davranışlarının yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanında, bu öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm ve spor türü değişkenlerine göre rekreasyonel liderlik davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamasına karşılık, rekreaktif etkinliklere katılım durumu, genel akademik not ortalaması (GANO) ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin yüksek GANO’ya sahip olması ve rekreaktif etkinliklere katılım göstermesi demokratik liderlik davranışlarını arttırdığı görülmüştür. 

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the levels of recreational leadership behavior among students in sports science faculties and to analyze these behaviors in relation to various demographic variables. The research was conducted in quantitative research method and relational survey model. The research was conducted on 294 (F=140, M=145) volunteer student participants studying at Süleyman Demirel University, Faculty of Sports Sciences. Personal Information Form and Recreational Leadership Behavior Scale were used to collect data. In the analysis of the data, descriptive analysis, Mann Whitney-U Test and Kruskal Wallis-H Test were used to analyze the data because the data was not normally distributed. As a result of the research, it was seen that the recreational leadership behaviors of sports sciences faculty students were high. In addition, although there is no statistically significant difference between the recreational leadership behaviors of these students according to my variables of gender, age, department, and sport type; It was observed that there was a statistically significant difference according to the variables of participation in recreational activities, grade point average (GPA) and grade level. As a result, it was seen that increasing grade level, GPA and participating in recreational activities increased recreational leadership behaviors. As a result, it has been observed that students' high GPA and participation in recreational activities increase their democratic leadership behavior.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics