Schopenhauer ve Nietzsche’de “Merhamet” Kavramının Etik Bağlamda Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-29 03:26:08.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 287-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir tarafta 19. yüzyıl Alman İdealizmi’nin önemli temsilcilerinden, dünyaya karamsar bir perspektiften bakarak her yerde acıdan başka bir şey görmediği için yaşamın kendisini yadsıyan pesimist bir filozof, Artur Schopenhauer ve diğer tarafta ise yine 19. yüzyıl Alman felsefesinin önemli temsilcilerinden, kendinden önceki geleneksel Batı felsefesini ve bilhassa idealizmi topyekün eleştirileriyle derinden sarsan, Schopenhauer’dan yola çıkan ancak onun karamsar felsefesini aşarak yaşamın olumlanması gerektiğini söyleyen nihilist bir filozof, Friedrich Nietzsche.

Tarihsel süreç içerisinde bu iki filozof, kitleler üzerinde oldukça derin etkiler bırakmıştır. 19. yüzyılda yaşanan devrimler ve salgın hastalıkların insanlarda yarattığı buhran, hem Schopenhauer’un karamsar felsefesini hem de Nietzsche’nin hiççi egzistansiyalist felsefesini anlamaya zemin hazırlamıştır. 20. yüzyılda dünya savaşlarının ve ekonomik krizlerin insanlar üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi ile birlikte ise insanın, dünyada bir anlam arama çabası, ya Schopenhauer gibi “yaşamın yadsınması gereken kötü bir şey olduğu” karamsar düşüncesiyle son bulmuş  ya da Nietzsche gibi tüm değerlerin yadsındığı hiççi bir noktaya varmasına sebep olmuştur. Nitekim her iki filozof da ortaya koydukları radikal bakış açılarıyla sadece yaşadıkları dönemle sınırlı kalmamış, günümüze değin popülerliğini ve güncelliğini korumayı başarmıştır.

İşbu çalışmanın “Giriş” bölümünde her iki filozofun da felsefelerinin bel kemiğini oluşturan ve ayrıştıkları temel noktayı daha iyi anlamamızı sağlayacak olan ontolojik bakışlarına kısaca yer verilecektir. Ardından ilk olarak Schopenhauer’un pesimist felsefesinde, etik bağlamda “merhamet” kavramının yeri ve önemi ele alınacaktır. Daha sonra  Nietzsche’nin nihilist felsefesindeki “merhamet” kavramının yeri ve önemi değerlendirilecektir. “Sonuç” bölümünde ise her iki filozofun ayrıştıkları temel hususlar ortaya konarak konu bütünlüğü sağlanacaktır.

Keywords

Abstract

On the one hand, one of the important representatives of the 19th century German Idealism, a pessimist philosopher who denies life itself because he sees nothing but pain everywhere by looking at the world from a pessimistic perspective, Artur Schopenhauer, and on the other hand, Friedrich Nietzsche, one of the important representatives of the German philosophy of the 19th century, a nihilist philosopher who shakes the traditional Western philosophy before him to its root with his total criticisms, starting from Schopenhauer, but says that life should be confirmed by transcending his pessimistic philosophy.

In the historical process, these two philosophers have had a very deep impact on the masses. The depression created by the revolutions in the 19th century and epidemics in people paved the way for understanding both Schopenhauer's pessimistic philosophy and Nietzsche's existentialist philosophy. In the 20th century, with the negative psychological impact of world wars and economic crises on people, man's effort to look for meaning in the world ended with the pessimistic idea that "life is something bad to be denied" like Schopenhauer, or to reach a point where all values such as Nietzsche are denied. As a matter of fact, both philosophers are not limited to the period they lived in with their radical perspectives, but have managed to maintain their popularity and up-to-date until today.

In the "Introduction" section of this study, the ontological views of both philosophers that form the backbone of their philosophies and will enable us to better understand the basic point they differ from will be briefly included. Then, first, the place and importance of the concept of 'compassion' in the ethical context will be discussed in Schopenhauer's pessimist philosophy. Then, the place and importance of the concept of 'compassion' in Nietzsche's nihilist philosophy will be evaluated. In the 'Result' section, the basic issues in which both philosophers are separated will be revealed and the integrity of the subject will be ensured.

Keywords