Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Giderilmesine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:50:00.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 203-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin kaygılarının nasıl giderileceği konusunda özel ortaokulda ve devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin, bu öğrencilerin velilerinin ve bu okullarda çalışan matematik öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirme ile ortaya çıkan sonuçlara göre benzerlik ve farklılıkların tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nin bir ilinde özel ortaokulda ve devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, velileri ve matematik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda özel ve devlet ortaokulu türünde öğrenci, öğretmen ve veli boyutlarında benzer ve farklı görüşlerin olduğu görülmüştür. Devlet okulu öğrencilerinin daha çok duyuşsal faktörlere özel okul öğrencilerinin ise bilişsel faktörlere vurgu yaptığını söylemek mümkündür. Her iki okul türüne devam eden öğrenciler için farklı boyutlarda da olsa öğretmen etkisinin oldukça önemli olduğu görülmüştür. Matematik kaygısının giderilmesi için yapılacakların neler olduğu sorusuna ilişkin öğrenci cevaplarının çoğunluğunun dersi anlaşılır hale getirecek, kolaylaştıracak, öğrenciye ve aileye yol göstererek süreci planlayacak olan öğretmenle ilgili olduğu görülmektedir. Öğrenciler ailelerinden temel isteklerini çocuklarını anlamaları, sınav ve başarı baskısı yapmamaları, kendilerini başkaları ile kıyaslamamaları, öz güvenlerini zedeleyecek onları üzecek sözlerden ve davranışlardan kaçınmaları ve çocuklarına güvenmeleri olarak sıralamaktadırlar. Araştırma sonucuyla her iki okul türündeki öğrencilerin isteklerinin ve şikâyetlerinin öğretmenlere ve velilere matematik kaygısının yaşanmaması için neler yapılabileceğinin anahtarını verdiği söylenebilir. Araştırmada her iki okul türündeki öğretmenlerin ve velilerin matematik kaygısının nedenleri ve giderilme yollarına ilişkin benzer görüşlere sahip oldukları görülmüştür.  Öğretmenler öğrencinin öğrenme stillerine göre öğretimi planlamayı, yeni yöntem ve teknikleri kullanmayı, dersi matematik oyunları ve etkinlikleri ile daha eğlenceli hale getirmeyi, öğrencileri ile daha yakından ilgilenerek daha fazla söz hakkı tanımayı, aile ile sürekli iletişim halinde olarak çözüm yöntemleri geliştirmeyi ve matematiğin önemine ve değerine daha fazla odaklanarak matematiksel hikayelerle dersi zenginleştirmeyi matematik kaygısının giderilmesi için çözüm önerilerinin bazıları olarak sunmuşlardır. Veliler ise daha çok çocuklarına öz güven kazandırmayı, matematiği yapabileceklerine olan inançlarını ve motivasyonlarını artırmayı, çocuklarını anlamaya çalışmayı ve onlarla daha fazla ilgilenmeyi, sınav ve başarı baskısı yapmamayı, onlarla iyi iletişim kurmayı ve öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olmayı ve öğretmenin önerilerini dikkate almayı çözüm önerileri olarak sunmuşlardır. Çocuğu özel ve devlet ortaokuluna devam eden velilerin bazıları çocuklarının teknolojiye/bilgisayara/tablete gereğinden fazla zaman ayırdığını, bu durumu engelleyemediklerini, çocuklarının bu nedenle ders çalışmaya zaman ayıramadıklarını ve sınav yaklaşınca da kaygı ve endişe duyduklarını belirtmişlerdir. Tartışma ve sonuç bölümünde araştırmanın diğer sonuçları detaylı olarak açıklanarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the opinions of students studying in private secondary schools and public secondary schools, their parents and mathematics teachers working in these schools on how to eliminate the concerns of secondary school students, and to present solution suggestions by identifying similarities and differences according to the results of this evaluation. The study group of the research consists of students, their parents and mathematics teachers studying in a private secondary school and a public secondary school in a province of the Western Black Sea Region of Turkey. The case study method based on qualitative research approach was used in the research. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. Data analysis was done using content analysis, one of the qualitative data analysis techniques. As a result of the research, it was seen that there were similar and different opinions in terms of students, teachers and parents in private and public secondary schools. It is possible to say that public school students emphasize affective factors, while private school students emphasize cognitive factors. It has been observed that the teacher effect is quite important for students attending both types of schools, albeit to different extents. It seems that the majority of student answers to the question of what can be done to relieve mathematics anxiety are related to the teacher who will make the lesson understandable, facilitate it, and plan the process by guiding the student and the family. Students list their main demands from their families as understanding their children, not putting pressure on them for exams and success, not comparing themselves with others, avoiding words and behaviors that will hurt their self-confidence and upset them, and trusting their children. As a result of the research, it can be said that the requests and complaints of students in both types of schools give teachers and parents the key to what can be done to prevent mathematics anxiety. In the study, it was seen that teachers and parents in both types of schools had similar views on the causes of mathematics anxiety and ways to eliminate it. Teachers plan teaching according to the student's learning styles, use new methods and techniques, make the lesson more fun with mathematical games and activities, give more say to their students by paying closer attention to them, develop solution methods by constantly communicating with the family, and emphasize the importance and value of mathematics. They offered focusing more on enriching the lesson with mathematical stories as some of their solution suggestions to relieve mathematics anxiety. Parents mostly suggest solutions such as giving their children self-confidence, increasing their belief and motivation that they can do mathematics, trying to understand their children and paying more attention to them, not putting pressure on exams and success, communicating well with them, being in constant communication with their teachers, and taking the teacher's suggestions into consideration. They presented it as. Some of the parents whose children attend private and public secondary schools stated that their children spend more time on technology/computer/tablet than necessary, that they cannot prevent this situation, that their children cannot spare time for studying for this reason, and that they feel anxious and worried when the exam approaches. In the discussion and conclusion section, other results of the research were explained in detail and suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics