Çevre Vergileri İklim Değişikliğini Azaltmada Etkili Bir Politika Mıdır? Panel Veri Analizi İle Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 20:07:51.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 130-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980'li yıllardan itibaren önem kazanan iklim değişikliği, günümüzde küresel bir mesele haline gelmiş ve çözüm arayışlarına odaklanılan dinamik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası toplantılar ve anlaşmalar, iklim değişikliği ile mücadelede atılan adımları belirlemiştir; özellikle karbon salınımı konusunda ülkeler arasında bağlayıcı kararlar alınmıştır. Ülkeler, bu toplantılardan kaynaklanan sorumluluklarına uygun olarak kendi iç dinamiklerine uygun politikaları uygulamaya başlamışlardır. Çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla uygulanan politikalardan biri de çevre vergileridir. Çünkü iklim değişikliği ile doğrudan bağlantılı olan çevre kirliliği, çevre vergileri aracılığıyla ele alınarak çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, çevre vergilerinin iklim değişikliğine yönelik bir kamu politikası olarak alternatif olup olmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın temel amacı, çevre vergilerinin uygulanmasının karbon dioksit (CO2) salınımı üzerindeki etkisini geniş bir tarih aralığı ve farklı ülkeleri kapsayan panel veri analizi ile değerlendirmektir. Çalışmada bağımlı değişken olarak karbon dioksit emisyonu kullanılmış, bağımsız değişkenler ise çevre vergileri, yenilenebilir enerji ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak belirlenmiştir. OECD ülkelerinin 1994-2019 yılları arasındaki verileri incelenmiş olup, ampirik analizde çeşitli istatistiksel testler uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, yenilenebilir enerjide meydana gelen her yüzde birlik artışın karbon dioksit salınımını %11.2 oranında azalttığı, GSYH'da meydana gelen her yüzde bir birimlik artışın ise karbon dioksit salınımını %44 oranında artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, çevre vergilerinde meydana gelen her yüzde bir birimlik artışın da karbon dioksit salınımını %4 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Bu veriler, çevre vergilerinin iklim değişikliği sorununa alternatif bir kamu politikası olarak uygulanmasının, çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Climate change, which has gained importance since the 1980s, has become a global issue today and appears as a dynamic issue on which the search for solutions is focused. International meetings and agreements have determined the steps taken to combat climate change; Binding decisions have been taken between countries, especially regarding carbon emissions. Countries have begun to implement policies appropriate to their internal dynamics in accordance with their responsibilities arising from these meetings. One of the policies implemented to reduce environmental pollution is environmental taxes. Because environmental pollution, which is directly linked to climate change, is tried to be resolved through environmental taxes. In this study, it is discussed whether environmental taxes are an alternative as a public policy towards climate change. The main purpose of the research is to evaluate the impact of the implementation of environmental taxes on carbon dioxide (CO2) emissions through panel data analysis covering a wide date range and different countries. Carbon dioxide emissions were used as the dependent variable in the study, and the independent variables were determined as environmental taxes, renewable energy and Gross Domestic Product (GDP). Data of OECD countries between 1994 and 2019 were examined and various statistical tests were applied in the empirical analysis. According to the results of the analysis, it has been determined that every one percent increase in renewable energy reduces carbon dioxide emissions by 11.2%, and every one percent increase in GDP increases carbon dioxide emissions by 44%. Additionally, it has been determined that every one percent increase in environmental taxes reduces carbon dioxide emissions by 4%. These data reveal that the implementation of environmental taxes as an alternative public policy to the climate change problem can produce positive environmental results.

Keywords