Oyun Kavramı İle İlgili Anasınıfı Öğretmenlerinin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-27 18:40:27.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 87-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, anasınıfı öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu araştırma; giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma son olarak da öneriler bölümü olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinde devlet kurumlarında görev yapmakta olan ve rastgele seçilen 20 anasınıfı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada anasınıfı öğretmenlerinin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken uzman görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler sonucunda toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilip, tablolar halinde raporlaştırılmıştır. Raporlar oluşturulurken; görüşmeler sonucunda elde edilen veriler birer birer incelenerek, benzer olan yanıtlar bir araya getirilmiş ve uygun kodlamalar ile temalar oluşturulmuştur.  Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda anasınıfı öğretmenleri; oyun kavramının çocuğun kendi potansiyelini özgür bir şekilde yansıttığını, çocuk oyun oynamaz ise yaratıcılık ve hayal gücünün gelişmeyeceğini, çocuklarda oyun oynamanın herhangi bir yaşı olmadığını ve kız çocuklarının en çok evcilik oyunlarını erkek çocukların ise en çok araba oyunlarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; anasınıflarında oynanan oyunlar ile ilgili önerilere yer verilmiştir. Anasınıfı öğretmenlerinin oyun kavramını inceledikleri bu çalışmanın çocukların gelişimleri için çok kritik bir dönemi ortaya koyduğu için çocuklarının gelişimlerini konusunda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine kindergarten teachers' views on the concept of play. In this study; It consists of five main sections: introduction, method, findings, results and discussion, and finally the recommendations section. Case study design, one of the qualitative research methods, was preferred as the method in the research. The study group of the research consists of 20 randomly selected kindergarten teachers working in state institutions in Sakarya province in the 2023-2024 academic year. In the study, the opinions of kindergarten teachers were collected with a semi-structured interview form. Expert opinions were consulted while preparing the semi-structured interview form developed by the researchers as a data collection tool. The data collected as a result of the interviews were analyzed using the content analysis method and reported in tables. While creating reports; The data obtained as a result of the interviews were examined one by one, similar answers were brought together and themes were created with appropriate coding. In line with the findings of the research, kindergarten teachers; They stated that the concept of play is a way for the child to freely reflect his or her own potential, that creativity and imagination will not develop if the child does not play, that there is no age limit for children to play, and that girls mostly prefer house games and boys mostly prefer car games. According to the results obtained in the research; Suggestions about games played in kindergartens are included. It is thought that this study, in which kindergarten teachers examine the concept of play, will contribute to the literature on children's development, as it reveals a very critical period for children's development.

Keywords