Sınıf Öğretmenlerinin Sendikal Örgütlenmeye Bakışları ve Sendikalardan Beklentileri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:51:30.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 58-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye karşı tutumları ve sendikalardan beklentilerinin nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Batman ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan 56 sınıf öğretmeniyle görüşülmüştür. Katılımcılara, görüşme sırasında paylaştıkları bilgilerin yalnızca bilimsel amaçlar için kullanılacağı ve kimliklerinin gizli tutulacağı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Verilerin toplanmasında tarafsız bir yaklaşım benimsenmiş ve görüşmecilerin fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için güvenli ve sessiz bir ortam sağlanmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Analizler, içerik analizi yöntemiyle kategorilere ve temalara dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin sendikal örgütlenmeye karşı daha çok olumlu görüşler barındırdığı, sendikalara üye olmaları için nedenlerinin daha fazla olduğu, sendika seçimini etkileyen faktörlere bakıldığında daha çok siyasi/ideolojik görüş uyumunun etkili olduğu, öğretmenlerin sendikalardan beklentilerinin daha çok mesleki haklara ilişkin beklentiler olduğu, öğretmenlerin sendikaların aidiyet duygusu geliştirmede ve meslek bilinci kazandırmaya yönelik faaliyetlerinin yetersiz olduğunu gördükleri, sendikaların siyasi kurumlarla olan ilişkisine öğretmenlerin negatif baktığı, eğitim sorunlarına karşı yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımların arttırılması ve öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirilme yapılması gibi beklentileri olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, öğretmenlerin örgütlenmeye karşı tutumlarını ve sendikalardan beklentilerini ortaya koyulması açısından önemlidir. Bu bakımdan, öğretmenlerin sendikalara karşı tutumu ve sendikalardan beklentilerini ortaya koymak sendikaları, sendika yöneticilerini ve öğretmenleri yakından ilgilendirmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the attitudes of classroom teachers towards unionization and their expectations from unions were investigated using a qualitative research method known as the case study design. Accordingly, 56 classroom teachers working in state schools affiliated with the Ministry of National Education in the Batman province during the 2022-2023 academic year were interviewed. Participants were informed that the information shared during the interviews would be used solely for scientific purposes and their identities would be kept confidential. A neutral approach was adopted in collecting data, and a safe and quiet environment was provided for participants to freely express their opinions. Researchers used a semi-structured interview form they developed to collect data in the study. Analysis was conducted based on categories and themes using the content analysis method. The study found that classroom teachers held more positive views towards unionization, had more reasons to become union members, and that factors influencing union choice were primarily related to political/ideological harmony. It was observed that teachers' expectations from unions were mainly related to professional rights. Teachers also expressed that unions were inadequate in fostering a sense of belonging and developing professional consciousness. There was a negative perception among teachers regarding the relationship between unions and political institutions. Additionally, there were expectations for innovative and solution-oriented approaches to educational issues and improvements in teachers' working conditions. This study is significant in revealing teachers' attitudes towards organization and their expectations from unions. Therefore, understanding teachers' attitudes towards unions and their expectations is essential for unions, union leaders, and teachers themselves.

Keywords