Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programının Altı Yaş Çocuklarının Benlik Algısı Kavramlarına Etkisi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:41:53.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 154-160
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada,  anne babası boşanmış çocukların “Çocuklar için Boşanmaya Uyum Programı” ile benlik algılarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ankara’da bir danışmanlık bürosuna 2016 yılının Şubat-Mayıs aylarında başvuran boşanmış ailelerin çocukları araştırmanın çalışma grbunu oluşturmuştur. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubu 6 çocuk, kontrol grubu 6 çocuk olmak üzere araştırmaya toplam 12 çocuk katılmıştır. “Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı” deney grubuna on iki hafta boyunca haftada bir defa uygulanırken, kontrol grubuna boşanmayla ilgili herhangi bir program uygulanmamıştır. Araştırmada veriler; “Kişisel Bilgi Toplama Formu” ve “Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde, Number Cruncher Statistical System (NCSS) programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi ve Wilcoxon Signed Ranks testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan anne babası boşanmış çocuklardan “Çocuklar için Boşanmaya Uyum Programı” uygulanan deney gurubunun benlik algısı ve alt boyutları olan öz yeterlilik ve öz saygı için belirlenen son test puanlarının uyum programı uygulanmayan kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuçlara göre, Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Programı’nın benlik gelişimine faydalı olduğu belirlenmiştir. Programın daha yaygınlaşıtırılması için çalışmalar yapılması önerilmektedir

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effect of "Divorce Adaptation Programme for Children" on the self-perception of children whose parents were divorced. Children of divorced families who applied to a counselling office in Ankara in February-May 2016 constituted the study group of the research. Pre-test post-test control group experimental design was used in the study. A total of 12 children participated in the study, 6 children in the experimental group and 6 children in the control group. "Divorce Adaptation Programme for Children" was applied to the experimental group once a week for twelve weeks, while no programme related to divorce was applied to the control group. The data were collected with "Personal Information Collection Form" and "Demoulin Self Perception Scale for Children". Number Cruncher Statistical System (NCSS) programme was used to analyse the collected data. The data obtained were analysed with descriptive statistics, Mann Whitney U test and Wilcoxon Signed Ranks test. As a result of the study, it was determined that the post-test scores for self-perception and its sub-dimensions of self-efficacy and self-esteem of the experimental group whose parents divorced were applied "Divorce Adjustment Programme for Children" were higher than the control group whose parents divorced. According to the results, it was determined that the Divorce Adaptation Programme for Children was beneficial for self-development. It is recommended that studies should be conducted to make the programme more widespread.

Keywords