Çocukluk Sosyolojisinde Akıl ve Zekâ Oyunlarının Çocukların Meslek Seçimlerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:40:31.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 146-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı sosyoloji disiplininin bir alt dalı olan çocukluk sosyolojisi olgusu perspektifinde akıl ve zekâ oyunlarının çocuklarda meslek seçimine yönelik önemi ve etkisinin tespit edilmesidir.  Bu amaçtan hareketle, öncelikli olarak çocukluk sosyolojisi, zekâ oyunları ve meslek seçiminin ne olduğu ele alınmıştır. Çocukluk sosyolojisi, zekâ oyunları ve meslek seçiminin önemli bir konu olduğu ve üzerinde durulması gereken bir alan olduğu tespit edilmiştir.  Çocukluk sosyolojisi sosyolojinin yeni bir alanıdır.  Toplumsal eksende çocuk-çocukluk ilişkisi içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda çocuklara dair olan konuları ele alır. Çocukluk, toplumun yapısal dönüşümüne bağlı farklı anlamlar kazanan sosyolojik bir olgudur. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir. Zekâ ise zihinsel işlevleri uyumlu bir şekilde amaç doğrultusunda kullanarak ilişki kurmayı, analiz etme ve soyut düşünmeyi sağlayabilmektedir. Bu bağlamda meslek seçimi, bireyin hayatı boyunca onu her alanda etkilediğinden dolayı yapacağı en önemli seçimlerden biridir. Oyun oynamak her ne kadar boş vakitleri eğlenceli hale getirmek gibi düşünülse de aynı zamanda öğrenmeyi ve düşünmeyi destekleyen önemli bir etmendir. Çocukların oyun döneminde zaman geçirdiği akıl ve zekâ oyunlarının meslek seçimlerinde etkileyici önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu oyunlar, çocukları farklı açılardan etkilemekte ve geliştirmektedir. Çocukların meslek hayatında başarılı olmaları ve kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimlerini gerçekleştirmeleri için gerekli bazı becerilerin kazanılmasına altyapı oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışmanın sonunda çocukluk sosyolojisinde zekâ oyunlarının meslek seçimine etkisi irdelenerek incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak desenlenmiştir. Sonuç olarak akıl ve zekâ oyunlarının çocukların bilişsel becerilerini, problem çözme ve karar verme, yaratıcılık vb. alanda ilgilerini geliştirmeye yardımcı olduğu ve bu becerilerin meslek seçimi konusunda onlara yardımcı bir eğitmen olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the importance and effect of mind and intelligence games on career choice in children from the perspective of childhood sociology, which is a sub-branch of the discipline of sociology. Based on this purpose, primarily the sociology of childhood, mind games and career choice are discussed. It has been determined that childhood sociology, mind games and career choice are important issues and should be emphasized. Sociology of childhood is a new field of sociology. It is located within the child-childhood relationship on the social axis. It also deals with issues related to children. Childhood is a sociological phenomenon that acquires different meanings depending on the structural transformation of society. It may vary from society to society. Intelligence, on the other hand, can enable establishing relationships, analyzing and abstract thinking by using mental functions harmoniously for the purpose. In this context, choosing a profession is one of the most important choices an individual will make, as it affects him in every aspect throughout his life. Although playing games is thought of as making free time fun, it is also an important factor that supports learning and thinking. It is thought that the mind and intelligence games that children spend time with during the game period are an important factor influencing their career choices. These games affect and develop children in different aspects. It provides the basis for children to acquire some of the necessary skills to be successful in their professional lives and to make career choices in line with their own abilities. For this reason, at the end of the study, the effect of intelligence games on career choice in childhood sociology was examined. The study was designed using the content analysis technique, one of the qualitative research methods. As a result, mind and intelligence games improve children's cognitive skills, problem solving and decision making, creativity, etc. It has been seen that it helps them develop their interests in the field and that these skills are a helpful trainer in choosing a profession.

Keywords