Covit19 Pandemisinin Okul Kültürü Üzerindeki Etkileri Hakkında Yönetici Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 20:44:39.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5127-5134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi döneminin okul kültürünü nasıl etkilediğini yönetici görüşlerine dayanarak araştırmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması olarak kurgulanan araştırmada görev yapan toplam 10 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırma için katılımcı belirlemede kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile anali edilmiş ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır. Çalışma onucunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate how the Covid-19 pandemic period affects school culture based on the opinions of the administrators. A total of 10 school administrators participated in the research, which was designed as a qualitative research method and a case study. Easily accessible sampling method was preferred in determining the participants for the research. A semi-structured interview form was used as a data collection technique for the research. The obtained data were analyzed with the content analysis method and the results were discussed. As a result of the study, recommendations are included.

Keywords