Öğretmenlerde İş Stresinin Profesyonel ve Özel Yaşama Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-76
Number of pages: 4988-5004
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyeri zorbalığına uğrama ile evlilik arasındaki ilişkiyi konu edinen bu araştırma sağlık çalışanlarının işyerinde ne tür zorbalıklara maruz kaldığı, zorbalıkla baş ederken nasıl bir yol izledikleri ve yaşadıkları işyeri zorbalığının evlilik ilişkisi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak İzmir ilinde yaşayan 15 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler tematik analiz tekniği ile analiz edilmiş, ulaşılan bulgular fenomenolojik yaklaşımla sunulmuştur. Araştırmada sağlık çalışanlarının maruz kaldığı zorbalık türlerine yönelik 7 ana temaya ulaşılmıştır. Bu temalar; 1)çalışma alanına yönelik eylemler, 2)mağdurun kişiliğine yönelik eylemler, 3)mağdurun özel hayatını etkilemeye yönelik eylemler, 4)mağdurun sağlığına yönelik eylemler, 5)mağdurun görevlerine yönelik eylemler, 6)çalışma ortamının huzurunu bozmaya yönelik eylemler, 7)zorbalığın tanıklarını ve tanıkların davranışlarını etkilemeye yönelik eylemlerdir. Araştırma sonucunda ayrıca işyeri zorbalığının nedenleri ile ilgili; 1)mağdura yönelik nedenler, 2)zorbaya yönelik nedenler ve 3)diğer nedenler olmak üzere 3 ana tema ortaya  çıkmıştır. Araştırmada sağlık çalışanlarının başa çıkma stratejileri ile ilgili olarak 3 ana tema bulunmuşturAraştırmada sağlık çalışanlarının işyerinde uğradıkları zorbalığın olumsuz etkilerinin evlilik ilişkilerine yansıdığı ve ilişkide daha çok çatışma yaşandığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This research, which is about the relationship between being bullied at work and marriage, was conducted to examine what kind of bullying healthcare workers are exposed to at work, how they deal with bullying, and the impact of workplace bullying on their marital relationship. The research was conducted with 15 healthcare professionals living in Izmir using the qualitative research method. The data obtained as a result of the interviews were analyzed with the thematic analysis technique, and the findings were presented with a phenomenological approach. In the research, 7 main themes were reached regarding the types of bullying that healthcare professionals are exposed to. These themes; 1) actions against the workplace, 2) actions against the personality of the victim, 3) actions aimed at affecting the private life of the victim, 4) actions against the health of the victim, 5) actions against the duties of the victim, 6) actions aimed at disturbing the peace of the work environment, 7) witnesses of bullying and actions aimed at influencing the behavior of witnesses. As a result of the research, it is also about the causes of workplace bullying; Three main themes emerged: 1) reasons for the victim, 2) reasons for the bully, and 3) other reasons. In the research, three main themes were found regarding the coping strategies of healthcare workers. The research concluded that the negative effects of bullying experienced by healthcare workers at work were reflected in their marital relationships and there were more conflicts in the relationship.

 

Keywords