Kişi Örgüt Uyumunun İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-15 23:06:20.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 4927-4938
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı kişi örgüt uyumunun iş performansı üzerindeki etkisi ve örgütsel sinizmin aracılık rolünün belirlenmesidir. Bu amaca yönelik araştırma Atatürk Üniversitesi’nde görev yapan 364 katılımcıdan anket formu aracılığıyla elde edilen veriler üzerinden yürütülmüştür. Dört kısımdan oluşan anket formunda ilk olarak katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum gibi bilgilerine yönelik demografik bilgi formu, diğer kısımlarda ise kişi örgüt uyumu ölçeği, örgütsel sinizm ölçeği ve performans ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizinde LISREL ve SPSS programları kullanılmıştır. Öncelikle ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış ve geçerli ve güvenilir ölçekler olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişki ve etkileşimin belirlenmesi için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Son olarak değişkenler arasında aracılık rolünün bulunup bulunmadığının belirlenmesi için aracılık analizine başvurulmuştur. Analiz bulgularına göre kişi örgüt uyumunun örgütsel sinizm üzerinde negatif yönlü, iş performansı üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip belirlenmiştir. Ayrıca kişi örgüt uyumunun iş performansı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular literatür bilgileri ışığında yorumlanarak araştırmacı ve uygulamacılar için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the effect of person-organization fit on job performance and the mediating role of organizational cynicism. For this purpose, the data of the research was collected through a survey form from 364 participants working at Atatürk University. The survey form consists of four parts. In the first part, there is a demographic information form for participants' information such as age, gender, and marital status. Other parts include the person-organization fit scale, organizational cynicism scale and performance scale. LISREL and SPSS programs were used to analyze the data. First of all, validity and reliability analyzes of the data were performed. Then, correlation and regression analyzes were performed to determine the relationship and effect between the variables. Finally, mediation analysis was used to determine whether there was a mediating role between the variables. According to the analysis findings, it was determined that person-organization fit had a negative effect on organizational cynicism and a positive effect on job performance. Additionally, it has been determined that organizational cynicism plays a mediating role in the effect of person-organization fit on job performance. The findings were interpreted in the light of literature information and suggestions were presented for researchers and practitioners.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics