Yerel Yönetimlerde Katılımcılık

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 19:41:25.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 4910-4926
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi literatüründe önemli bir yere sahip olan katılımcılık, demekrasi kavramı ile iç içe olup yerel yönetim birimleri ve vatandaş düzeyinde çeşitli algılamaları mevcuttur. Siyasal ve yönetsel hayatımızın merkezini önemli bir kavram olan yerel yönetimler ve katılımcılığın yerel siyaset ve demokrasi alanında hayata geçirilmesi zarureti vardır. Demokratik uygulamaların ülke çapında gelişmesi ve kültür haline gelmesi, yerel yönetimlerden başlayarak katılımcılığın her alanda uygulanarak hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu bakımdan ulusal siyasette yerel siyasette de demokratik katılım araçlarında bir takım farklılıklar görmek mümkündür. Bu çalışmada söz konusu farklılklardan hareketle yerel birimlerde demokratik katılımın esas alınmasına yönelik bir analiz içermektedir. söz konusu analize ışık tutacak ana kavramlar olarak yerel yönetim birimleri, yerel siyaset, katılımcılık, siyasal ve yönetsel katılım, katılım mekanizmaları ve yönetişim kavramlarına dair bir literatür taraması yapılmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada birincil ve ikincil kaynaklardan faydalanılarak farklı bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca yerel siyasette katılımcılığın çeşitli boyutlarına, katılımcılık ve yerel yönetim birimleri ile ilgili temel kavramlara, ülkemiz ve farklı ülkelerdeki katılımcı demokrasi örneklerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Yerel siyasete vatandaşların nasıl katılım sağlayacağı, iş birliği ve yönetişim gibi süreçlerin hemşehriler lehine nasıl tesis edileceğine dair açıklayıcı bilgilere yer verilecektir. Diğer taraftan yerel yönetim birimlerinin pratikte uyguladıkları bazı katılım mekanizmalarının demokratikleşme ve yönetişimle olan ilişkisi de çalışma kapsamında ele alınmıştır. Nitekim katılımcılık uygulamalarının yerel siyaset düzeyinde ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde ne şekilde var olduğu çalışmanın kapsamı içerisinde olacaktır. çalışma neticesinde ulaşılan en önemli bulgu; ktılımcılık ve yönetişim kavramlarının yerel siyaset sürecinde demokrasi okullarının en temel unsurları ve uygulamaları olduğunu göreceğiz.

Keywords

Abstract

Participation, which has an important place in the political science and public administration literature, is intertwined with local governments. The concept of democracy has different perceptions at the level of local government units and citizens. Local governments and participation, which are important concepts that form the center of our political and administrative life, need to be implemented in the field of local politics and democracy. The development and culture of democratic practices throughout the country will be possible by implementing participation in every field, starting from local governments. In this regard, it is possible to see some differences in the means of democratic participation in both national and local politics. Based on these differences, this study includes an analysis based on democratic participation in local units. A literature review was conducted on the concepts of local government units, local politics, participation, political and administrative participation, participation mechanisms and governance, which are the basic concepts that will shed light on the analysis in question. Based on this, this project tried to present a different perspective by making use of primary and secondary sources. We also tried to draw attention to various dimensions of participation in local politics, basic concepts related to participation and local government units, and examples of participatory democracy in our country and in different countries. Explanatory information will be included on how citizens will participate in local politics and how processes such as cooperation and governance will be established in favor of citizens. On the other hand, the relationship of some participation mechanisms implemented by local government units in practice with democratization and governance is also discussed within the scope of the study. As a matter of fact, how participation practices take place at the local political level and in the decision-making processes of local governments will be within the scope of the study. The most important finding obtained as a result of the research; We will see that the concepts of participation and governance are the most basic elements and practices of democracy schools in the local politics process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics