Öğretmenlerı̇n İletı̇şı̇m Becerı̇lerı̇ ı̇le Öğretmen Lı̇derlı̇ğı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesı̇

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:52.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4667-4677
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen liderliği kavramı öğretmenlerin alan yazında tanımlanan belli başlı liderlik becerilerine sahip olunması gerektiğini belirtmektedir. Öğretmenlerin kendi meslektaşlarına yardım etmesi okulun geliştirilmesine katkı sağlaması gibi alanlarda öğretmen liderliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin gerektiğinde rol model olması okulun gelişmesine ve buna bağlı olarak öğrenci başarısına etki etmesi yine öğretmen liderliğini ortaya çıkarmaktadır. Öğretmen liderliğinin başarılı olabilmesi de iletişim becerilerinin etkili kullanılması ile mümkün olacaktır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iletişim becerileri ile öğretmen liderliği arasındaki ilişkininin incelenmesidir. Araştırma kapsamında betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ili Etimesgut ilçesi  öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiş 214 öğretmen katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin sosyo - demografik özelliklerine göre iletişim becerileri ile öğretmen liderliği arasında anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır.

Keywords

Abstract

The concept of teacher leadership states that teachers should have certain leadership skills defined in the literature. The importance of teacher leadership emerges in areas such as teachers helping their colleagues and contributing to the development of the school. The fact that teachers act as role models when necessary and thus affect the development of the school and, accordingly, student success, again reveals teacher leadership. Successful teacher leadership will be possible with the effective use of communication skills. The purpose of this study is to examine the relationship between teachers' communication skills and teacher leadership. A descriptive scanning model was used within the scope of the research. The population of the research consists of teachers in Etimesgut district of Ankara. 214 teachers selected by convenience sampling method participated in the research. As a result of the research, no significant difference was found between communication skills and teacher leadership according to the socio-demographic characteristics of teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics