İletişim Yönetimi ve İzlenim/İmaj Yönetimi Alanyazınlarından Çıkarılabilecek Uygulama Önerileri

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4652-4666
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim insan hayatını kolaylaştıracak, çevresiyle etkileşimini artıracak ve sonunda mutlu olmasını sağlayacak en temel aracıdır. İçinde bulunduğumuz topluluklarda her zaman değişik şekillerde  iletişimi kullanırız. Bir inanın iletişim kurmadan özellikle içinde bulunduğumuz çağda yaşamını devam ettirmesi mümkün gözükmemektedir. Bireysel olarak önemli olan iletişim, toplumları da birbirine bağlayan bir zincirdir. İletişim bir bilimdir ve gün geçtikçe ne derece kapsamlı ve önemli olduğu anlaşılmaktadır. 
Bir topluluğun üyesi olan bireyler, iletişim halinde diğer bireyleri etkileyerek kendisinin de orda olduğunu fark ettirmek ve bu şekilde toplum tarafından kabul görmek isterler. Bireyin bu şekilde etrafındakilere kendi özelliklerini farklı yollarla göstermeye çalışması bir imaj oluşturmak veya var olan imajını iyileştirmek olarak adlandırılabilir. İmaj yönetimi toplumda insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Bireylerin toplum içerisinde birbirlerine karşı bilinçli veya bilinçsizce sergiledikleri olumlu veya olumsuz tutum veya davranışların bireyler üzerindeki etkilerini yönetme biçimidir. Yani insanların karşısındakinin gözünde görünmek istedikleri şekle uygun davranışlarını ve tutumlarını  ayarlama işidir. Bireyin karşısındakinin gözündeki imajı kazanması çok kısa bir süre alsa da imaj yönetimi belirli bir süreç dahilindedir. Bu süreçte bireyler kendini sevdirme, kendi özelliklerini karşısındakilere tanıtma gibi yolları izleyerek izlenimini yönetir ve karşısındakileri etkilemeye çalışır. Okullarda imaj öncelikle kurum yöneticisinin imajıyla başlar. Kendisine iyi bir imaj oluşturan yöneticinin kurum imajının da iyi olması beklenir. Çükü kurumların imajının en büyük etkileyicisi kurum yöneticisinin imajıdır. Bir okula yeni bir imaj oluşturmak veya var olan imajı iyileştirmek isteyen yöneticinin imaj yönetimi konusunda kendini yetiştirmiş olması gerekmektedir. Çünkü imaj yönetimi ciddi ve zaman alan bir süreçtir. 

Keywords

Abstract

Communication is the most basic tool that will make human life easier, increase interaction with the environment and ultimately make people happy. We use communication in different ways all the time in our communities. It does not seem possible for a believer to survive without communication, especially in the age we live in. Communication, which is important for individuals, is also a chain that connects societies. Communication is a science, and day by day it is understood how comprehensive and important it is.
Individuals who are members of a community want to influence other individuals through communication, make them realize that they are there too, and thus be accepted by the society. The individual's efforts to show his/her own characteristics to those around him in different ways can be called creating an image or improving his existing image. Image management forms the basis of human relations in society. It is a way of managing the effects on individuals of positive or negative attitudes or behaviors that individuals display consciously or unconsciously towards each other in society. In other words, it is the job of adjusting people's behavior and attitudes in accordance with the way they want to be seen in the eyes of the other person. Although it takes a very short time for an individual to gain the image in the eyes of the other person, image management is within a certain process. In this process, individuals manage their impressions and try to impress others by following ways such as making others like themselves and introducing their own characteristics to others. The image in schools starts with the image of the institution administrator. It is expected that the manager who creates a good image for himself will also have a good corporate image. Because the biggest influencer of the image of institutions is the image of the institution manager. The administrator who wants to create a new image for a school or improve the existing image must be self-trained in image management. Because image management is a serious and time-consuming process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics