İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilikleri

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:48.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4637-4651
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterliliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezindeki ilköğretim okullarının 1. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleridir. Araştırmanın örneklemi  de Antalya ilinde bulunan okullarda görev yapan 125 sınıf öğretmenidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitim Teknolojileri Anketi kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik programı ile toplanmış olup, t-testive tek yönlü (one-way) ANOVA testi yapılmıştır.
Araştırma bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini kullanımlarında cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumlarına, görev yaptıkları kurumun türüne ve sınıflarındaki öğrenci sayılarına göre aralarında önemli fark bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the competencies of primary school teachers in terms of educational technologies. The population of the research is classroom teachers working at the first level of primary schools in Antalya city center in the 2021-2022 academic year. The sample of the research is 125 classroom teachers working in schools in Antalya. Educational Technologies Survey was used as a data collection tool in the research. Data were collected with the SPSS statistical program and t-test and one-way ANOVA test were performed.
According to research findings; Significant differences were found in classroom teachers' use of educational technologies in their educational activities according to gender, age, professional seniority, educational status, type of institution they work in and the number of students in their classes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics