Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:42.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 4617-4624
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarını çeşitli değişkenlere göre incelenmektir. Bu genel amaç ile birlikte, özel eğitim öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarının cinsiyet, yaş ve mesleki kıdem değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırma özel eğitim alanında görev yapan toplam 62 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve “öz yeterlik ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin mesleki öz yeterliklerinin genel olarak yüksek olduğu, cinsiyet, yaş, mesleki kıdeme göre genel ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, ancak özel eğitim öğretmenlerinin öğrenci katılımı alt boyutunda 22-27 ile 28-33 yaşındaki öğretmenler lehine  bir farklılığın olduğu, mesleki kıdem değişkeninde ise, öğrenci katılımı ve öğretim stratejileri alt boyutlarında 16 yıl ve üzeri öğretmenlerin lehine anlamlı farklılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, special education teachers' perceptions of professional self-efficacy were examined according to various variables. With this general purpose, the professional self-efficacy perceptions of special education teachers were compared in terms of gender, age and professional seniority variables. In this respect, this research is a descriptive, relational screening and causal comparison research. The research was conducted on a total of 62 teachers working in the field of special education. "Personal information form" and "self-efficacy scale" were used as data collection tools in the research. Frequency, percentage, arithmetic mean, t test for independent groups, and one-way analysis of variance were used to analyze the data in the study. As a result of the research, it was found that the professional self-efficacy of special education teachers was generally high, there was no significant difference between the general scale scores according to gender, age and professional seniority, but there was a difference in favor of teachers aged 22-27 and 28-33 in the student participation sub-dimension of special education teachers. It was concluded that there were significant differences in favor of teachers with 16 years of experience and above in the sub-dimensions of student participation and teaching strategies in the professional seniority variable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics