Çoklu Rol Model Üstlenme ile Cam Tavan Sendromu İlişkisi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:36:10.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 17-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık kurumları kadınların yoğun olarak çalıştığı alanlardır. Fakat kadınların iş hayatında aktif çalışıyor olmasına karşın günümüzde de devam eden cam tavan kavramı söz konusudur. Bu bağlamda; araştırmanın amacı sağlık kurumlarında çalışan kadınlarda çoklu rol model üstlenme ile cam tavan sendromu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmış olup bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapmakta olan kadınlar araştırma evrenini oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 250 kadın çalışan örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmanın anket soruları üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikler yer almaktadır. İkinci kısımda çoklu rol model üstlenme ifadelerine yer verilmiş olup, ilgili maddeler Karaca (2007)’nın çalışmasından faydalanılarak oluşturulmuştur. Son kısım ise Saroğlu (2018)’nun ölçek uyarlama çalışmasında kullandığı “Cam Tavan Sendromu” ölçeğinden oluşmaktadır.  Araştırma sonucunda, kadınların cam tavan sendromu ve çoklu rol model üstlenme eğilimleri düşük çıkmıştır. Çoklu rol model üstlenme eğilimi cam tavan sendromunu etkilemektedir. Çoklu rol model üstlenme eğilimi cam tavan sendromunun toplam varyansının %0,21’ini açıklamaktadır ve cam tavan sendromunu 0,465 kat artırmaktadır. Çoklu rol model üstlenme eğilimi yüksek olan kadınların cam tavanı kabullenme oranları da yüksektir, buna karşın cam tavanı kabullenmeyen, direnen kadınlar çoklu rol model üstlense de mücadeleye devam etmektedir. Araştırma sonuçları ışığında; sağlık hizmetleri alanında cam tavan etkisinin azaldığı, cam tavan sendromunun kadınların bakış açısından etkilendiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

Health institutions are areas where women work intensively. However, despite the fact that women are actively working in business life, the concept of glass ceiling continues today. In this context; The aim of the study is to determine the relationship between assuming multiple role models and glass ceiling syndrome in women working in health institutions. The face-to-face survey method was used in the research and the women working in a training and research hospital constitute the research population. Convenience sampling method was preferred as the sampling method. The sample consists of 250 female employees who agreed to participate in the research. The survey questions of the research consist of three parts. The first part includes demographic characteristics. In the second part, the statements of assuming multiple role models are included, and the related items are created by benefiting from the study of Karaca (2007). The last part consists of the "Glass Ceiling Syndrome" scale used by Saroğlu (2018) in the scale adaptation study. As a result of the research, the tendency of women to assume glass ceiling syndrome and multiple role models was low. The tendency to assume multiple role models affects the glass ceiling syndrome. Multiple role modeling explains 0.21% of the total variance of glass ceiling syndrome and increases glass ceiling syndrome by 0.465 times. Women who have a high tendency to assume multiple role models also have a high rate of acceptance of the glass ceiling. In the light of the research results; It can be said that the effect of the glass ceiling has decreased in the field of health services, and the glass ceiling syndrome has been affected from the point of view of women.

Keywords