Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Güdüsü Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:17.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 4593-4600
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin spora katılım güdüleri ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim gören üniversite öğrencilerinden tesadüfi yöntemle belirlenen 71’i kadın ve 89’u erkek toplam 160 katılımcı öğrenci bulunmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Spora Katılım Güdüsü ölçeği (PMQ) ve cinsiyet, yaş, sınıf ve gelir düzeyini içeren kişisel bilgiler formundan yararlanılmıştır.

Toplanan veriler IBM SPSS 24.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde gruplar t-Testi ve Anova Testleri uygulanmıştır. Verilerin normallik dağılımı incelendi ve dağılımın anormal olmadığı belirlendi. Araştırmada yer alan "Spora Katılım Güdüsü" nün cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması sonuçları IndependentSamplest T-Testi ile incelendiğinde, arkadaş alt boyutu dışındaki diğer alt boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p<0.05). "Spora Katılım Güdüsü" nün yaş değişkenine göre karşılaştırma sonuçları OneWayAnova Testi ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p<0,05). Araştırmadaki öğrencilerin sınıf değişkenine göre "Spora Katılım Güdüsü" nün OneWayAnova Testi ile karşılaştırılması sonuçlarına göre istatistiksel anlamda bir fark bulunamadı (p<0,05). Katılımcıların gelir durumu değişkeni olan “Spora Katılmaya Yönelik Güdü Düzeyleri” nin IndependentSamplest T-Testi ile karşılaştırılması sonuçlarına göre “Eğlence” alt boyutu hariç diğer alt boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. (p<0.05). Sonuç olarak bireylerin spora katılma nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin bireyin performansını etkileyecek şekilde düzenlenmesi sporun devamlılığının sağlanmasını mümkün kılacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between the motives for sports participation and life satisfaction levels of students studying at the Faculty of Sports Sciences. In the study, there were a total of 160 participant students, 71 female and 89 male, randomly selected from the university students studying at Niğde Ömer Halisdemir University in the 2022-2023 academic year. In the collection of research data, the Motivation to Participate in Sport scale (PMQ) and personal information form including gender, age, class and income level were used.

The collected data were analyzed with IBM SPSS 24.0 statistical package program. In the analysis of the data obtained, groups t-Test and Anova Tests were applied. The normality distribution of the data was examined and it was determined that the distribution was not abnormal. When the results of the comparison of the "Motivation to Participate in Sports" in the research according to the gender variable were analyzed by Independent Samplest T-Test, no statistically significant difference was found in other sub-dimensions except for the sub-dimension of friends (p<0.05). When the results of the comparison of "Motivation to Participate in Sports" according to the age variable were compared with the OneWayAnova Test, no statistically significant difference was found (p<0.05). According to the results of the comparison of "Motivation to Participate in Sports" according to the class variable of the students in the study with OneWayAnova Test, no statistically significant difference was found (p<0,05). According to the results of the comparison of the participants' income status variable "Motive Levels for Participation in Sports" with Independent Samplest T-Test, there is no statistically significant difference in other sub-dimensions except for the "Entertainment" sub-dimension (p<0.05). As a result, determining the reasons for individuals to participate in sports and organizing these reasons in a way that will affect the performance of the individual will make it possible to ensure the continuity of sports.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics