Öğretmenlerin Bakış Açısına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Özellikleri

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4583-4592
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin neler olması gerektiği ile ilgili öğretmen algısını ortaya koymaktır. Nitel yöntemlerden fenomenolojinin kullanıldığı araştırmada bu yöntemin seçilme sebebi, katılımcıların deneyimlerinden oluşan anlatımların sistematik olarak incelenmesi ve algıların belirlenmesine imkân sağlamasıdır. Araştırma kapsamında 2021-2022 eğitim döneminde İzmir ili Menderes ilçesinde resmi bir devlet okulunda görev yapan 15 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanan veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, öğretmenlerin iyi bir okul müdürünün yönetsel özelliklerini en fazla yönetmelik ve mevzuata hakim olma, öğretmeni destekleme ve adil olma şeklinde ifade ettikleri, liderlik özellikleri içinde en çok adil olma, öğretmene rehberlik yapma, çözüm odaklı ve empati yeteneğine sahip olma özeliklerini saydıkları belirlenmiştir. İyi bir müdürün eğitim ve öğretime etkisiyle ilgili olarak ise ortamı uygun hale getirmesi gerektiği, öğretmen, veli ve öğrencileri koordine etmesi gerektiği, öğretmenlere rehberlik etmesi ve desteklemesi gerektiği fikirleri ön plana çıkmıştır. İyi bir müdürün teknoloji konusunda da öncü olması, yenilikleri takip etmesi ve teknolojiye hakim olması gerektiği düşüncesinin; sosyal ilişkilerde ise müdürün lider ve öncü olması gerekmediği, bunun yerine dengeli ve saygılı bir iletişimin yeterli olduğu düşüncesinin baskın olduğu görülmüştür

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to reveal the perception of teachers about what should be the leadership characteristics of school principals. The reason for choosing this method in the research, in which phenomenology, one of the qualitative methods, was used, is that it allows the systematic examination of the narratives consisting of the experiences of the participants and the determination of perceptions. Within the scope of the research, the opinions of 15 teachers working in an official public school in the Menderes district of İzmir province in the 2021-2022 education period were consulted. The data collected using semi-structured interview technique were evaluated with content analysis. As a result of the research, it was determined that the teachers mostly expressed the managerial characteristics of a good school principal as being in control of the regulations and legislation, supporting the teacher and being fair, and they listed the characteristics of being fair, guiding the teacher, solution-oriented and empathic the most among the leadership characteristics. . Regarding the effect of a good principal on education and training, the ideas that he should make the environment suitable, that he should coordinate teachers, parents and students, that he should guide and support teachers came to the fore. The idea that a good manager should be a pioneer in technology, follow innovations and have a command of technology; In social relations, it has been seen that the principal does not have to be a leader and a pioneer, instead the idea that a balanced and respectful communication is sufficient is dominant

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics