Sınıf Öğretmenlerinin Mobbinge Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 20:43:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5009-5018
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin mobbing davranışıyla ilgili görüşlerinin nitel yöntemlerden fenomenoloji deseni ile araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 2022-2023 yılında Bursa ilinin Mudanya İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi devlet okullarında görev yapan 15 sınıf öğretmeniyle görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilen çalışmaya katılan öğretmenlerin farklı okullardaki okul müdürleri ile en az 3 yıl çalışmış olmasına ve mesleki kıdemlerinin 8 yılın üzerinde olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmaya katılacak öğretmenler belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Analizler, içerik analizi ile kategori ve temalar belirlenerek yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin okul idaresi, yöneticiler ve yardımcıları, öğretmenler, şube müdürleri, okul çevresi, veliler, köy muhtarı, köylüler gibi çok farklı kesimlerden mobbinge maruz kaldıkları belirlenmiştir. Öğretmene uygulanan mobbingin uygulayan kişiye göre farklı sebepleri olduğu ve uygulnan mobbing davranışının kişilere göre değiştiği, öğretmenin mobbing davranışlarına aktif ya da pasif olarak karşılık verdiği, olanlardan psikolojik etkilendiği ve çevresine olumsuz yansıttığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin mobbinge maruz kalmasını önlemek amacıyla yapılan öneriler öğretmene, idareye ve MEB’e şeklinde sınıflanmıştır. Sınıf öğretmenlerin mobbinge maruz kalma durumlarını inceleyen bu çalışmanın var olan durumu ortaya koyarak çözüm yollarının geliştirilmesi konusunda literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the opinions of classroom teachers about mobbing behavior with the phenomenology pattern, which is one of the qualitative methods. For this purpose, 15 classroom teachers working in official public schools affiliated to the Ministry of National Education in the Mudanya District of Bursa province in 2022-2023 were interviewed. Attention was paid to the fact that the teachers participating in the study, which was carried out with the semi-structured interview technique, had worked with the school principals in different schools for at least 3 years and that their professional seniority was over 8 years. Purposive sampling method was used while determining the teachers to participate in the study. In the research, the data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher. Analyzes were made by determining categories and themes with content analysis. As a result of the research, it was determined that teachers were exposed to mobbing from many different groups such as school administration, administrators and their assistants, teachers, branch managers, school environment, parents, village headman and villagers. It has been determined that the mobbing applied to the teacher has different reasons according to the person who applies it and the mobbing behavior applied varies according to the people, the teacher responds to the mobbing behaviors actively or passively, is psychologically affected by what happens and reflects it negatively on the environment. Suggestions made to prevent teachers from being exposed to mobbing are classified as teacher, administration and MEB. It is thought that this study, which examines the exposure of classroom teachers to mobbing, contributes to the literature on the development of solutions by revealing the existing situation.

 

Keywords