Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Hakkında Müdür Yardımcılarının Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-74
Number of pages: 4211-4225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada müdür yardımcılarının algılarına göre okul müdürlerinin teknolojik liderlik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmakta olup ilk bölümde yaş, cinsiyet vb kişisel bilgilere ait sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak hazırlanan ve katılımcıların okul müdürlerinin teknolojik yeterliklerine yönelik görüşlerini tespit etmek için dört soru bulunmaktadır. Araştırmanın katılımcıları Samsun İli Asarcık ilçesinde görevine devam eden ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen 22 adet müdür yardımcısından oluşturmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel içerik analizi yapılarak benzer cevaplar bir araya getirilmiş, tema ve kodlar şeklinde tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, katılımcılar, okul müdürlerinin teknolojik gelişmeleri takip etme, öğretmenlere rehberlik etme ve destekleme, yeniliklere açık olma, araştırma yapma ve gelişimi destekleme becerisine sahip olmalarını beklemektedir. Ayrıca, okul müdürlerinin rolünün ve yetkinliklerinin önemi vurgulanarak, okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerilerini geliştirmek için eğitim ve destek sağlanması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bir başka sonuç ise; okul müdürlerinin teknolojik liderlik becerilerinin müdür yardımcıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Okul müdürlerinin teknolojik liderlik özelliklerine sahip olmaları, çalışanların teknolojik yetkinliklerini artırma, teknolojik dönüşümü kolaylaştırma ve yenilikçi fikirleri teşvik etme konularında etkili bir rol oynamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; okul müdürleri, çalışanlara teknolojik gelişmeleri tanıtması, eğitimlere yönlendirmesi ve onları teknoloji konusunda desteklemesi önerilmektedir. Bununla birlikte personelin gelişimine katkı sağlamak için seminerler düzenlemeli, teknolojik donanımlar hakkında bilgi ve yardım sağlamalıdır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the technological leadership characteristics of school principals according to the perceptions of vice principals. The research was designed in accordance with the phenomenology design from qualitative research methods. For this purpose, a semi-structured interview form prepared by the researcher was used as a data collection tool. The interview form consists of two parts and the first part includes questions about personal information such as age, gender, etc. In the second part, there are four questions prepared in accordance with the sub-objectives of the research to determine the participants' views on the technological competencies of school principals. The participants of the study consisted of 22 assistant principals who continue to work in Asarcık district of Samsun province and were determined by convenience sampling method. The data obtained as a result of the interviews were analyzed descriptively and similar answers were brought together and presented in tables as themes and codes. According to the findings of the study, the participants expect school principals to have the ability to follow technological developments, guide and support teachers, be open to innovations, conduct research and support development. In addition, the importance of the role and competencies of school principals was emphasized and it was concluded that training and support should be provided to improve the technological leadership skills of school principals. Another result obtained in the study reveals that the technological leadership skills of school principals have a significant impact on assistant principals. The technological leadership skills of school principals play an effective role in increasing the technological competencies of employees, facilitating technological transformation and encouraging innovative ideas. According to the results of the study, school principals are recommended to introduce technological developments to their employees, direct them to trainings and support them in technology. In addition, they should organize seminars to contribute to the development of the staff and provide information and assistance about technological equipment.

Keywords