Öğretmenlik Meslek Kanunu: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:46:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4466-4480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmaların eşliğinde 6 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu, artıları ve eksileri ile uzun süredir tartışılmaktadır ve tartışılmaya da devam edilecek gibi görünmektedir. Bu araştırmada amaç Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin yönetici görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ili Gazipaşa ilçesinde farklı okullarda görevli on beş okul yöneticisi oluşturmaktadır. Katılımcılar tespit edilirken amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden biri olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yöneticilerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin görüşleri öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi, aday öğretmenlik düzenlemesi, kariyer basamaklarına yönelik düzenlemeler ve ‘’derece, ek gösterge ve tazminatlar’’ olmak üzere dört tema altında toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre yöneticiler kanunun olumlu yönlerinin yanında eksikleri olduğunu ve düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin hakları ve statüsünü arttırıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini, okul yöneticiliğine ilişkin hükümlerin de yer alması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The Teaching Profession Law entered into force on February 6, 2022, accompanied by discussions. The Teaching Profession Law has been discussed for a long time with its pros and cons and it seems that it will continue to be discussed. The aim of this research is to reveal the views of the administrators on the Teaching Profession Law. The research is a qualitative research. The study group of the research consists of fifteen school administrators working in different schools in Antalya province Gazipaşa district. Maximum variation sampling, one of the purposive sampling methods, was used while determining the participants. In the analysis of the data, the descriptive analysis method, which is one of the qualitative data analysis techniques, was used. The opinions of the administrators on the Teaching Profession Law are grouped under four themes: the qualifications and selection of teachers, the regulation of candidate teaching, the regulations for career steps, and "degree, additional indicators and compensations". According to the research findings, the administrators stated that besides the positive aspects of the law, it has deficiencies and needs to be regulated. They stated that regulations should be made to increase the rights and status of teachers and that provisions on school management should also be included.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics