Ortaokul Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-73
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-28 17:28:08.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3977-3985
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarını çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, branş, mesleki kıdem, eğitim durumu, mezun olunan fakülte) göre incelemektir. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim - öğretim yılında ortaokullarda görev yapan 127 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülmüş olup örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla “kişisel bilgiler formu” ve “21. yüzyıl yeterlik algısı ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğretmenlerinin, 21. yüzyıl becerilerine ilişkin genel yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu, cinsiyet, yaş, branş, mesleki kıdem, eğitim durumu, mezun olunan fakülte değişkenlerine göre hem alt boyutlarında hem de genel toplamında anlamlı bir farklılığın olmadığı ve genel olarak algılarının yüksek olduğu, sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the efficacy perceptions of secondary school teachers for 21st century skills according to various variables (gender, age, branch, professional seniority, educational status, graduated faculty). In this respect, this research is a descriptive causal comparison research. The study group of the research consists of 127 teachers working in secondary schools in the 2022-2023 academic year. The research was carried out on the study group and sampling was not used. In order to collect data in the research, "personal information form" and "21. century efficacy perception scale” was used. In the analysis of the obtained data, frequency, percentage, arithmetic mean and one-way analysis of variance techniques with independent samples t-test were used for intergroup comparisons. As a result of the research, it was found that secondary school teachers had a high level of general efficacy perceptions regarding 21st century skills, that there was no significant difference in terms of gender, age, branch, professional seniority, educational status, faculty graduated, and that there was no significant difference in both sub-dimensions and general total. high, the results have been reached.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics