Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Düzeyleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki Antalya İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-73
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-28 17:27:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3945-3957
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeyleri ile okuldaki okul kültürüne yönelik görüşleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu temel amaca bağlı olarak okul yöneticilerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem gibi demografik özelliklerinin kültürel sermaye düzeyleri ve okul kültürü arasındaki ilişkiye yönelik incelemeler gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseninde betimsel bir çalışma ile gerçekleştirilen bu araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilmiştir Araştırmanın evrenini Antalya ili ve ilçelerindeki resmi okullarda görev yapan yöneticiler oluştururken, örneklemi ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle Antalya ili Kemer ve Kumluca ilçelerinde bulunan 157 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 26 istatistik programıyla analizi gerçekleştirilmiş olup, iki değişkenli analizlerde t-testi, üç veya daha fazla değişkenin olduğu analizlerde ANOVA testi uygulanmıştır. Okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeyleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin belirlenmesi içinde korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeyleri ile okul kültürü arasında pozitif yönlü ve anlamlı düzeyde bir ilişki vardır. Ayrıca, okul yöneticilerinin kültürel sermaye düzeyleri arasında medeni durum ve görev türüne bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Öte yandan, okul yöneticilerinin okul kültürü düzeyleri ile cinsiyet ve görev türü arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır, ancak medeni durum değişkeni ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin kültürel sermayelerini artırmak için lisansüstü eğitime yönlendirilmeleri ve kültürel sermayelerini kullanarak yapacakları çalışmaların desteklenmesi önerilebilir.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between cultural capital levels of school administrators and school culture in schools. Depending on this main purpose, the relationship between school administrators' demographic characteristics such as gender, age, professional seniority and cultural capital levels and school culture was examined. The population of the study consists of administrators working in public schools in Antalya province and its districts, while the sample consists of 157 school administrators in Kemer and Kumluca districts of Antalya province with the convenience sampling method. This research, which was conducted with the survey design, one of the quantitative research methods, was conducted in the second semester of the 2022-2023 academic year. The data obtained in the research were analyzed with SPSS 26 statistical program, t-test was applied in bivariate analyzes and ANOVA test was applied in analyzes with three or more variables.

According to the findings of the study, there is a positive and significant relationship between school administrators' cultural capital levels and school culture. In addition, no significant difference was found between the cultural capital levels of school administrators depending on their marital status and type of position. However, a significant difference was found between their genders. On the other hand, no significant relationship was found between the school culture levels of school administrators and their gender and job type, but a significant relationship was found between the marital status variable.

According to the results of this study, it can be suggested that school administrators should be directed to graduate education in order to increase their cultural capital and their studies using their cultural capital should be supported.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics