Eğitimde Whistleblowing: Öğretmenler Örnekleminde Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3876-3887
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, eğitimde Whistleblowing davranışının önemini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere yönelik whistleblowing konusunda yazılmış lisansüstü tezlerinin bibliyometrik analizini içermektedir. Whistleblowing, uygun olmayan davranışları veya etik olmayan uygulamaları bildirme eylemidir. Whistleblowing öğretmenler için zor olabilir, ancak eğitim sisteminin bütünlüğünü korumak için önemlidir. Çalışmada, Türkiye'de 2015-2022 yılları arasında örneklemini öğretmenlerin oluşturduğu Whistleblowing konusunda yazılmış lisansüstü tezlerinin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınların niceliksel ve niteliksel özelliklerini inceleyerek bilimsel araştırma trendlerini, yayınlanma eğilimlerini, yayın performansını ve bilimsel etkileşimi değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmada, whistleblowing süreçleri, yasal korumaları ve potansiyel engelleri, etik ikilemlerle başa çıkmayı, şeffaflığı teşvik etmeyi ayrıntılı bir şekilde açıklayarak, öğretmenlerin whistleblowing tutumlarını bilimsel olarak ele alan çalışmalara rehberlik etmek hedeflenmektedir. Çalışmanın analizi, tezlerin düzeyi, yıl dağılımı, akademik danışmanın unvanı, enstitü dağılımı, anabilim dalı dağılımı, sayfa sayısı, anahtar kelime sayısı, kullanılan araştırma yöntemleri, veri toplama tekniği ve örneklem büyüklüğünü içermektedir. Çalışmada, incelenen tezlerin çoğunlukla yüksek lisans seviyesinde olduğu, danışmanların genellikle profesör unvanlı olduğu, daha çok eğitim bilimleri enstitüsünde yazıldığı ve en yaygın sayfa sayısı aralığının 101-150 sayfa olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca incelenen tezlerde genellikle anket tekniğiyle veri toplandığı ve nicel yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlere yönelik Whistleblowing konusunda yapılan lisansüstü tezlerin sayısının az olduğunu ve farklı özelliklerde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

 

Keywords

Abstract

This study includes bibliometric analysis of graduate theses written for teachers on whistleblowing in order to reveal the importance of Whistleblowing behavior in education. Whistleblowing is the act of reporting inappropriate behavior or unethical practices. Whistleblowing can be difficult for teachers, but it is important for maintaining the integrity of the education system. In the study, bibliometric analysis of graduate theses written on Whistleblowing, the sample of which was formed by teachers between the years 2015-2022 in Turkey, was conducted. Bibliometric analysis aims to evaluate scientific research trends, publication trends, publication performance and scientific interaction by examining the quantitative and qualitative characteristics of scientific publications. In this study, it is aimed to guide studies that scientifically address teachers' whistleblowing attitudes by explaining in detail the whistleblowing processes, legal protections, and potential obstacles, coping with ethical dilemmas, promoting transparency. The analysis of the study includes the level of theses, the year distribution, the title of the academic advisor, the distribution of the institute, the distribution of the department, the number of pages, the number of keywords, the research methods used, the data collection technique and the sample size. In the study, it was revealed that the theses examined were mostly at the master's level, the advisors were generally professors, they were mostly written in educational sciences institutes, and the most common page number range was 101-150 pages. In addition, it was determined that data were collected by survey technique and quantitative methods were used in the theses examined. The results show that the number of postgraduate theses on Whistleblowing for teachers is low and more research on different features is needed.

 

Keywords