Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3794-3806
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel vatandaşlık davranışları alt boyutlarına ilişkin algı düzeylerini belirlemek ve okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel yöntemler ile gerçekleştirilen araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, Balıkesir ili Altıeylül ve Karesi ilçelerinde görev yapan ve örnekleme dâhil edilen 124 okul öncesi öğretmenine Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek yardımı ile elde edilen verilerin normallik analizi yapılmış, standart sapma, aritmetik ortalama, t testi, ANOVA testi ve Tukey analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık düzeyleri standart sapmanın pozitif yönde etkilediği durumlar için yüksek çıkmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen görüşlerinin cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve medeni durum değişkeni açısından farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the perception levels of preschool teachers regarding organizational citizenship behaviors and organizational citizenship behaviors sub-dimensions and to examine preschool teachers' views on organizational citizenship behaviors in terms of various variables. Survey model was used in the study which was conducted with quantitative methods. In the study, the Organizational Citizenship Behavior Scale adapted into Turkish by Polat (2007) was applied to 124 preschool teachers working in Altıeylül and Karesi districts of Balıkesir province and included in the sample. The normality analysis of the data obtained with the help of the scale was performed and the data were analyzed using standard deviation, arithmetic mean, t test, ANOVA test and Tukey analysis. SPSS package program was used for data analysis. According to the findings of the study, the organizational citizenship levels of preschool teachers were found to be high in cases where the standard deviation was positively affected. It was concluded that the opinions of the teachers participating in the study did not differ in terms of gender, age, years of service and marital status.

 

Keywords