Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Tutumları İle İş Tatminleri (Doyumları) Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-72
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-29 03:06:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3780-3793
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Sivas İli'ndeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik tutumları ile iş tatminleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenlere göre belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nicel araştırma ve ilişkisel tarama yöntemini kullanarak ilkokul ve ortaokul branş ve sınıf öğretmenlerinin verilerini toplamayı hedeflemektedir. Toplamda 277 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından mesleki gelişime yönelik tutum ölçeği ve iş tatmini ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları yanı sıra karşılaştırmalı analizler için t-testi ve ANOVA, ilişkisel analizler için ise Pearson Momentler Çarpımı korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanarak bazı öneriler sunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

This study aims to determine the relationship between attitudes towards professional development and job satisfaction of teachers working in primary and secondary schools in Sivas Province according to various variables. The research aims to collect data from primary and secondary school branch and classroom teachers by using quantitative research and relational survey method. A total of 277 teachers participated in the study. The research data were collected by the researcher using attitude towards professional development scale and job satisfaction scale. In the analysis of the data, percentage, frequency, arithmetic mean and standard deviation calculations as well as t-test and ANOVA for comparative analyses and Pearson Product Moment correlation technique for relational analyses were used. Based on the results of the research, some suggestions were presented.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics