Öğretmenlerin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Öğrenci ve Veli Memnuniyet Ölçeklerinin Geliştirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3849-3865
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin performanslarına yönelik bilgi toplamak amacıyla öğrenci ve veli memnuniyetlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma iki farklı çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birincisi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (ÖMÖ) için diğeri ise Veli Memnuniyet Ölçeği (VMÖ)’nin geliştirilmesi için olandır. Öğrenci Memnuniyet Ölçeği geliştirilme sürecinin çalışma grubunu 423 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veli Memnuniyet Ölçeği geliştirilmesi sürecinin çalışma grubunu 824 veli oluşturmaktadır. Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’nin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen AFA sonuçları ölçeğin iki boyutlu bir yapı olduğunu ortaya koymuştur. AFA’nın ortaya çıkardığı model DFA ile sınanmış ve uyum değerleri yeterli ve kabul edilebilir düzeyde çıkmıştır. Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’nin Etkileşim ve Bireysel Destek adlı iki boyutu vardır. ÖMÖ ile ilgili tüm değerlere bakılarak ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu söylenebilir. Araştırma kapsamında velilerin öğretmenden memnuniyeti ölçmek için Veli Memnuniyet Ölçeği geliştirmiştir. Veli Memnuniyet Ölçeği, yapı geçerliliği için gerçekleştirilen AFA’nın ortaya çıkardığı Öğretimsel Memnuniyet ve Etkileşimsel Memnuniyet boyutları DFA ile test edilmiş ve uyum değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Veli Memnuniyet Ölçeğinin, güvenirliğine ilişkin sonuçların iç tutarlılık katsayıları çok iyi ve mükemmel düzeydedir. Araştırmada geliştirilen geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış olan Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ve Veli Memnuniyet Ölçeği alan ile ilgili yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.

 

 

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop and validate a reliable measurement tool to determine student and parent satisfaction to collect data about the performance of classroom teachers. The study was carried out with two different study groups. The first one is for the Student Satisfaction Scale (SSS) and the other is for the development of the Parent Satisfaction Scale (PSS). The study group of the Student Satisfaction Scale development process consists of 423 primary school students. The study group of the Parent Satisfaction Scale development process consists of 824 parents. The results of the EFA revealed that the scale is two-dimensional. The model indicated by EFA was tested with CFA and the fit values were sufficient and acceptable. The Student Satisfaction Scale has two dimensions, namely “interaction” and “individual support”. Considering all the values related to SSS, the scale is reliable and valid. Within the scope of the study, the Parent Satisfaction Scale was developed to measure the parents’ satisfaction with the teacher. The Parent Satisfaction Scale, “instructional satisfaction, and “interactional satisfaction” dimensions revealed by the EFA conducted for construct validity were tested with CFA and the fit values were found to be acceptable. The internal consistency coefficients of the results regarding the reliability of the Parent Satisfaction Scale are very good and excellent. The validity and reliability of the Student Satisfaction Scale and Parent Satisfaction Scale developed in the study can be used as data collection tools in scientific studies and in the evaluation of teachers’ performances.

 

Keywords