Ortaokul Müdürlerinin İletişim Yeterliklerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3725-3741
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ortaokul müdürlerinin iletişim yeterliklerinin öğretmen ve yönetici bakış açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Samsun ili Asarcık ve Kavak ilçelerinde ortaokullarda müdürlük görevinde bulunan 9 müdür ve ortaokullarda görev yapan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinde olgubilim (fenemenoloji) deseninde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun pilot uygulaması yapılarak araştırmanın amacına uygunluğu ve soruların cevaplanabilirliği test edilmiştir. Araştırmaların gerçekleştirilmesi için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Çalışmaya katılacak olan okul müdürü ve öğretmenlerle iletişime geçilip randevular oluşturulmuştur. Görüşmeler 20 ile 25 dk aralığında gerçekleşmiştir. Araştırmada, okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri, iletişimden beklentileri, okul müdürlerinin iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalar, okul müdürleri ile iletişim sürecinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Görüşme formu kullanılarak elde edilen verilerin analiz edilmesinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, katılımcı görüşlerinin doğrudan aktarıldığı ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirildiği analiz tekniğidir. İçerik analizi ise, birbirine benzeyen verilerin tespit edilip ortak tema oluşturularak anlaşılır bir şekilde açıklamaya dayalıdır. Çalışmanın sonucunda; iş aksatma/ tembellik sorumluluktan kaçınma, dolaylı ifade, gecikmiş geri bildirim, yanlış anlama, düşünce çatışması, dinleme ve ifade eksikliği, ani çıkışlar, itirazlara olumsuz tepki, çıkar odaklı anlayışların iletişimi olumsuz etkilediğine ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the communication competencies of secondary school principals from the perspectives of teachers and administrators. The sample of the study consists of 9 principals working as principals in secondary schools in Asarcık and Kavak districts of Samsun province and 10 teachers working in secondary schools. The research was designed in phenomenology design in qualitative research methods. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. The interview form was piloted to test its suitability for the purpose of the research and the answerability of the questions. Necessary permissions were obtained from Samsun Provincial Directorate of National Education for the realization of the research. School principals and teachers who would participate in the study were contacted and appointments were made. The interviews lasted between 20 and 25 minutes. In the study, according to the opinions of school principals and teachers, it was tried to determine the communication skills of school principals, their expectations from communication, the studies carried out by school principals to improve communication, the problems experienced in the communication process with school principals and their solution suggestions. Descriptive content analysis method was used to analyze the data obtained using the interview form. Descriptive analysis is an analysis technique in which the views of the participants are directly conveyed and evaluated in a cause and effect relationship. Content analysis, on the other hand, is based on identifying data that are similar to each other and explaining them in an understandable way by creating a common theme. As a result of the study, it was found that work disruption / laziness, avoiding responsibility, indirect expression, delayed feedback, misunderstanding, conflict of thought, lack of listening and expression, sudden outbursts, negative reaction to objections, interest-oriented understandings negatively affect communication.

 

Keywords