Mesleki ve Teknik Liselerde Görev Yapan Kadın Yöneticilere Karşı Öğretmen Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3695-3705
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkiye'deki eğitim sisteminde kadın yönetici sayısının az olmasının ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutumların önemli bir rol oynadığı düşünülen konuları incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Eskişehir ilinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan 328 öğretmenin çalıştığı mesleki ve teknik liseler oluşturmaktadır. Örnekleme ise bu okullarda görev yapan toplam 139 öğretmen dahil edilmiştir.

Araştırma, tarama yöntemi kullanılarak karşılaştırma temelli olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgiler Formu ve "Kadın Yöneticilere Karşı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 26 istatistik programı kullanılarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Katılımcıların özelliklerinin sunumunda frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma istatistikleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde t testi ve Anova testleri kullanılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, cinsiyet, medeni durum ve mesleki kıdem gibi faktörlere göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak, yaş faktörüne bağlı olarak gruplar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.

Bu araştırma, kadın yöneticilere karşı tutumların incelenmesi açısından mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerini temel almaktadır. Bulgular, kadın yöneticilere yönelik tutumlar ile cinsiyet, medeni durum ve mesleki kıdem gibi değişkenler arasındaki ilişkileri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu araştırma sonuçları, cinsiyet eşitliği ve kadınların okul yönetimindeki rolünün geliştirilmesi için politika ve uygulamalara yönelik öneriler sunabilir.

 

Keywords

Abstract

This research was conducted with the aim of examining the low number of female administrators in the education system and the attitudes towards gender discrimination, which are frequently discussed in today's Turkey. The population of the study consisted of 328 teachers working in vocational and technical high schools affiliated with the Ministry of National Education in Eskişehir province during the 2022-2023 academic year. The sample included a total of 139 teachers working in these schools.

The research employed a comparative survey method. The data collection instruments used were the Personal Information Form and the "Attitude Scale towards Female Administrators." The collected data were analyzed using the SPSS 26 statistical software in a computer environment. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to present the characteristics of the participants. T-tests and ANOVA tests were employed for statistical analyses.

The findings of the research indicated significant differences among groups based on factors such as gender, marital status, and professional seniority. However, no significant difference was observed among groups based on age.

This research is based on the opinions of teachers working in vocational and technical high schools and aims to examine the attitudes towards female administrators. The findings contribute to understanding the relationship between attitudes towards female administrators and variables such as gender, marital status, and professional seniority. These research results can provide recommendations for policies and practices aimed at promoting gender equality and enhancing the role of women in school administration.

 

Keywords