Etkili Okulun Oluşmasında Öğretmenlerin Etkin İletişim Becerileri

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:25:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4112-4128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, etkili okul oluşturulmasında okul yöneticileri ve öğretmenlerin etkin iletişim becerilerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma, nicel bir araştırma yöntemi olan ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş olup araştırmanın evrenini Ankara ili Mamak ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler ve okul yöneticileri (485 öğretmen) oluşturmaktadır. Örnekleme ise basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 200 öğretmen dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen "İletişim Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Uygulanan ölçeğin sonuçlarını değerlendirmek için öncelikle katılımcıların demografik faktörleri hakkında bulgular elde edilmiştir. Öğretmenlerin etkili okul oluşumunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin etkin iletişim becerilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla ifadelere verdikleri yanıtların ortalamaları betimsel istatistikler kullanılarak belirlenmiştir. Verilen yanıtların demografik faktörlere göre değişimini belirlemek amacıyla t-testi ve tek yönlü anova analizi yapılmıştır. İletişim Becerileri Ölçeği'ndeki ifadelere verilen yanıtların genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanların başkalarına iltifat ettiklerinde içten olduklarını, biriyle konuşurken rahatsız edecek kadar yakın olmadıklarını, konuşma yaparken beden dilleri ile sözlerinin uyumlu olduğuna inandıklarını ortaya koymaktadır. Ancak yaşadıkları olayların duygusal yansımalarını söz ve beden diliyle ifade etmede yetersiz olduklarını ve düşüncelerini ifade ederken anlaşılır olmada yetersiz olduklarına inandıklarını göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the effective communication skills of school administrators and teachers in creating effective schools. This study was carried out using the relational survey model, which is a quantitative research method, and the universe of the research consists of teachers and school administrators (485 teachers) working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in Ankara province Mamak district. In the sampling, 200 teachers selected by simple random sampling method were included. "Communication Skills Scale" developed by Korkut Owen and Bugay (2014) was used as data collection tool. In order to evaluate the results of the scale applied, firstly, findings about the demographic factors of the participants were obtained. In order to determine the teachers' views on effective communication skills of school administrators and teachers in effective school formation, the averages of their responses to the statements were determined using descriptive statistics. T-test and one-way anova analysis were performed to determine the variation of the answers given according to demographic factors. When the answers given to the statements in the Communication Skills Scale are evaluated in general, it is revealed that the employees are sincere when they compliment others, they are not close enough to bother when talking to someone, and they believe that their body language and words are compatible while speaking. However, it shows that they are insufficient in expressing the emotional reflections of the events they have experienced with verbal and body language, and they believe that they are insufficient in being intelligible when expressing their thoughts.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics