Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Dikili Örneği

Author:

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:22:28.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3605-3611
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmadaki öncelikli amaç, çeşitli demografik faktörlere bağlı olarak, eğitimcilerin sınıfta yaşadıkları memnuniyet düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olup olmadığını tespit etmektir. Bu çalışma, öğretmenlerin yaşlarına, cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve bu alandaki deneyim yıllarına göre iş doyumu düzeylerinde kayda değer farklılıkları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket yaklaşımı kullanılmıştır. Anket, İzmir ili Dikili ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan 115 sınıf öğretmeni örneklemine uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile birlikte veri toplama aracı olarak Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin 20 soruluk kısa formu kullanılmıştır. Veri toplama sürecinin ardından bilgiler SPSS 26 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yaşlarına ve mesleki deneyimlerine göre dikkate değer farklılıkların olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Bu çıkarımlar sonucunda farklı sosyoekonomik ve kültürel geçmişlere sahip kurumların örneklem olarak seçilerek karşılaştırılabilir araştırmaların yapılması önerilebilir.

 

Keywords

Abstract

The primary purpose of this study is to determine whether there is a significant difference in the level of satisfaction educators experience in the classroom depending on various demographic factors. This study aims to reveal significant differences in teachers' job satisfaction levels according to their age, gender, marital status and years of experience in the field. In order to carry out this research, a survey approach, which is one of the quantitative research methods, was used. The questionnaire was applied to a sample of 115 classroom teachers working in public primary schools in Dikili district of Izmir province. Along with the personal information form created by the researcher, the 20-question short form of the Minnesota Job Satisfaction Scale was used as a data collection tool. After the data collection process, the data were analyzed using SPSS 26 statistical program. Based on the findings obtained from the study, it was concluded that there were significant differences according to the age and professional experience of the classroom teachers participating in the study. However, no significant differences were observed according to gender and marital status variables. As a result of these conclusions, it can be recommended to conduct comparable studies by selecting institutions with different socioeconomic and cultural backgrounds as a sample.

 

Keywords