Eğitimde Görsel Materyal Geliştirme ve Fusion 360 Bulut Tabanlı 3b Cad, Cam, Cae Ve Pcb Yazılım Platformu ile Türk Motiflerinin 3 Boyutlu Tasarım Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3661-3668
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada görsel materyal geliştirme ve Fusion 360 bulut tabanlı yazılım platformunun eğitimde yer bulması ve sürecin etkin bir şekilde öğrenilmesi için, eğitim üç boyutlu eğitim materyali hazırlanmıştır. Orta Asya’da başlayıp Anav, Pazırık kazılarının izlerinde Oğuz boylarının Anadolu’daki varlığı Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunun her kültürel nüvesinde dokuma sanatının izlerini görmek mümkündür. Bu ihtişamlı Türk tarihinde Anadolu’yu yurt yapan kadim topraklardan biride şüphesiz Malatya’dır. Malatya tarihi incelendiğinde jeopolitik, iktisadi, stratejik gibi birçok başlıkta önem arz eden bir tarihe ev sahipliği etmektedir. Malatya tarihi incelendiğinde dokuma sanatı için önem teşkil eden birçok başlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Malatya yöresi dokuma alanında köklü ve zengin bir değere sahipken günümüzde bu değer hızla kaybolmaktadır.

     Malatya yöresindeki dokuma kültürüyle birlikte dokuma üzerinde sıklıkla kullanılan yanışlarda bu kültürle kaybolmaktadır. Yaşanan doğal afetlerde bu yok oluşu hızlandıran etkenler arasında yer almaktadır. Yanışların hızla yok olmasının engellenmesi adına Fusion 360, ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platformu yanışların dijital kayıt altına alınması adına yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Fusion 360 yazılım sürecinde yöredeki yanışların tasarım sürecinde yeniden değerlendirilmesi ve modellenmesi yanışların iki boyutlu düzlemden üç boyutlu modellenmesi olarak veri platformuna sunulmaktadır. Yanışların üç boyutlu Bulut Tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB Yazılım Platformu yeni yazılım kodlarının aktarımını bize sunar.

      Çalışma kapsamında Malatya yöresine özgü yanışların Fusion 360, ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platformu ile Türk motiflerinin sanal ve nesnel öğrenim teknolojileri modelleme basamakları incelenip yazılım aşamaları kayıt altına alınmaktadır. Hazırlanan materyallerin materyal geliştirme yöntemi-ne yönelik yapılacak çalışmalara, ders materyali seçimine ve hazırlanmasına örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

It is possible to see the traces of the art of weaving in every cultural core of the Seljuk and Ottoman Empires, the existence of the Oghuz tribes in Anatolia, in the traces of the Anav and Pazirik excavations, which started in Central Asia. One of the ancient lands that made Anatolia a home in this glorious Turkish history is undoubtedly Malatya. When the history of Malatya is examined, it is home to a history that is important in many topics such as geopolitical, economic and strategic. When the history of Malatya is examined, it is un-derstood that it has many titles that are important for the art of weaving. While the Malatya region has a deep-rooted and rich value in weaving, this value is rapidly disappearing to-day. Along with the weaving culture in the Malatya region, the burnings that are frequently used on weaving are lost with this culture. Natural disasters are among the factors that ac-celerate this extinction. In order to prevent the rapid disappearance of burns, Fusion 360, Cloud-Based 3D CAD, CAM, CAE and PCB Software Platform for Product Design and Manufacturing offers new approaches for digital recording of burns. In the Fusion 360 software process, the re-evaluation and modeling of the local combustions during the de-sign process is presented to the data platform as two-dimensional modeling of the combus-tions from the three-dimensional plane. The 3D Cloud Based 3D CAD, CAM, CAE and PCB Software Platform of Burns offers us the transfer of new software codes. Within the scope of the study, Fusion 360, Cloud Based 3D CAD, CAM, CAE and PCB Software Platform for Product Design and Production, and virtual and objective learning technolo-gies modeling steps of Turkish motifs are examined and the software stages are recorded. It is thought that the prepared material can serve as an example for the studies to be car-ried out on the method of material development, for the selection and preparation of cour-se material.  

 

Keywords