Yeni İletişim Teknolojilerinin Yerel Yönetimlerde Katılım Düzeyine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:22:14.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 3579-3586
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi teknolojilerinin kullanımı, yerel yönetimler için yurttaş katılımı ve toplumla etkileşim için inisiyatifleri ve araçları artırma açısından yeni bir pencere açmıştır. Belediyelerin vatandaşlarla elektronik/dijital etkileşimi öncelikle o yerin nüfus büyüklüğü ama daha çok belediye başkanına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yerel yönetimlerde halkın yönetime dahil olması için şeffaf yönetim anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimlerdeki yönetimin etkin olması, verimli olması, nitelikli olması, şeffaf ve ayrıca hesap verebilir olması katılım açısından oldukça önemli unsurlardır. Teknolojisinin gelişimi ile birlikte yerel yönetimlerde kullanılan yeni iletişim teknolojilerinin yurttaş katılımı konusunda oldukça büyük bir payı ve önemi bulunmaktadır. 

Çalışma ile yerel yönetimlerde kullanılmaya başlanan yeni iletişim teknolojilerinin yurttaş katılımı üzerindeki etkisini ele alan literatürün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Amaç, belediyelerin dijital medyayı kullanım boyutunun katılım süreçlerine, kanallarına ve belediye yönetim modeline etkisinin ortaya konulmasıdır. Yurttaş katılımını ve etkileşimini geliştirmeye yönelik girişimleri incelemektir.  

 

Keywords

Abstract

The use of information technologies has opened a new window for local governments to increase initiatives and tools for citizen participation and interaction with society. The electronic/digital interaction of municipalities with citizens may differ primarily depending on the population size of that place, but mostly on the mayor. In local governments, a transparent management approach is needed in order for the people to be included in the management. Effectiveness, efficiency, quality, transparency and accountability of the administration in local governments are very important factors in terms of participation. With the development of technology, new communication technologies used in local governments have a significant share and importance in citizen participation.

With this study, it is aimed to reveal the literature that deals with the effect of new communication technologies, which are used in local governments, on public participation and citizen participation. The aim is to investigate the effect of municipalities' use of digital media on participation processes, channels and municipal management model. To examine initiatives to improve citizen participation and interaction. 

Keywords