Liselerde Çalışan Psikolojik Danışmanların Mesleki Rehberlik ile İlgili Uygulamaları ve Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-71
Number of pages: 3495-3502
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı liselerde yürütülen mesleki rehberlik çalışmalarını incelemektir. Araştırmada 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içinde Yozgat il ve ilçelerindeki liselerde çalışan 10 okul psikolojik danışmanı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Verilere yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ulaşılmıştır. Görüşme formunda beş tane soru bulunmaktadır. Veriler içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular liselerde mesleki rehberlik kapsamında meslek tanıtımı, mesleki hedef belirleme, kariyer planlama, bir meslek elemanını okula davet etme çalışmalarının yapıldığıdır. Ulaşılan bir diğer bulgu ise öğrencilerin mesleki rehberlik alanında iş olanakları ve çalışma koşulları, meslek tanıtımı, mesleki hedef belirleme, kariyer planlama, meslek ve kişisel özellik ilişkisi, meslek seçimi konularında bilgilere ihtiyaç duyduklarıdır. Okul psikolojik danışmanları mesleki rehberlik çalışmalarında üniversite bölüm ve puanları, meslekler ve iş imkanları, meslek seçimi konularında bilgilere ihtiyaç duymaktadır ve bu bilgileri internet kaynakları, basılı yayınlar ve meslek elemanlarından sağlamaktadırlar. Okul psikolojik danışmanlarının mesleki rehberlik öneri çalışmalarına bakıldığında kariyer günleri, geziler ve staj çalışmaları bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the vocational guidance studies carried out in high schools. The study group consists of 10 school counselors working in high schools in Yozgat province and its districts in the 2022-2023 academic year. The data were obtained with a semi-structured interview form. There are five questions in the interview form. The data were analyzed by content analysis method. The findings obtained in the research are that, within the scope of vocational guidance in high schools, studies are carried out to introduce a profession, to set Professional goals, to plan a career, and to invitea Professional to school. Another finding is that students need information about job opportunities and working conditions, job promotion, professional goal setting, career planning, relationship between profession and personel characteristics, and career choice in the field of vocational guidance. School psychological counselors need information on university departments and scores, occupations and job opportunities, and career choice in their vocational guidance studies, and they obtain this information from internet resources, printed publications and professional staff. When the vocational guidance proposal studies of school psychological counselors are examined, the findings of career days, trips and internship studies have been reached. The results of the research were discussed and suggestions were made.

 

Keywords