Okul Öncesi ve İlkokul Düzeyi Çocuklarda Motor Becerilerinin Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:24:59.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 4084-4093
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin kaba motor, lokomotor ve toplu becerilerinin ölçülmesi ve gelişimsel farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında İzmir-İli Menderes İlçesinde bulunan bir ilkokulda okuyan toplam 141 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Bu öğrencilerden 21’i 21 anaokulu, 28’i 1. sınıf, 28’i 2. sınıf, 30’u 3. sınıf ve 34’ü 4. sınıf düzeyindedir. Araştırma tarama modelinde kesitsel bir yöntemle tasarlanmıştır. Öğrencilere beden eğitimi derslerinde yapılacak hareketler uygulama öncesinde video olarak izletilmiş, ardından derslerde gösterip-yaptırma tekniği ile her hareket istasyonlar halinde aşama aşama aktarılmıştır. Öğrencilerin motor beceri düzeylerini belirlemek üzere Test of Gross Motor Development III (TGMD III) testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere TGMD III testi uygulamaya başlamadan önce bir kere, uygulama sürecinde 1 kere ve uygulama sonrasında 1 kere olmak üzere uygulanarak istatistik veriler toplanmıştır. Her bir hareket iki kere tekrarlanmış ve harekete yönelik motor becerideki performans kriterleri başarılı ya da başarısız biçiminde işaretlenmiştir. Araştırmada yapılan bedensel uygulamalar sonucunda ilkokul 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin lokomotor puanları, toplu beceri puanları ve kaba motor becerilerinin diğer sınıf düzeylerine göre daha fazla olduğu ve 4. Sınıf öğrencilerinin kabamotor beceri düzeylerinin daha hızlı gelişme gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca genel olarak sınıf düzeyi ile kaba motor beceri gelişim düzeyinin paralel olarak arttığı söylenebilir. Elde edilen veriler yaşa ve sınıf düzeyine göre karşılaştırmalı olarak incelenmiş, bulgular sonuçlarda yorumlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to measure the gross motor, locomotor and collective skills of preschool and primary school students and to determine their developmental differences. For this purpose, a total of 141 students studying at a primary school in Menderes District of İzmir-Province in the 2022-2023 academic year were included in the study. 21 of these students are at kindergarten level, 28 are at the 1st grade, 28 are at the 2nd grade, 30 are at the 3rd grade and 34 are at the 4th grade. The research was designed with a cross-sectional method in the survey model. The movements to be made in physical education classes were shown to the students as a video before the application, and then each movement was transferred step by step in stations with the show-and-make technique in the lessons. The Test of Gross Motor Development III (TGMD III) test was applied to determine the motor skill levels of the students. Statistical data were collected by applying the TGMD III test to the students participating in the study once before the application, once during the application process, and once after the application. Each movement was repeated twice, and performance criteria in motor skill for movement were marked as successful or unsuccessful. As a result of the physical practices made in the research, it was determined that the locomotor scores, collective skill scores and gross motor skills of the 4th grade students were higher than the other grade levels, and the gross motor skill levels of the 4th grade students developed faster. In addition, it can be said that in general, the grade level and the level of gross motor skill development increase in parallel. The obtained data were analyzed comparatively according to age and class level, and the findings were interpreted in the results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics