Okul Müdürlerinin Toksik Liderliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-71
Number of pages: 3460-3465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toksik liderlik, son zamanlarda yıkıcı liderlik türlerinden biri olarak araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Örgüte ve çalışanlara olumsuz etkilerde bulunan toksik liderler, hareketleriyle çalışanlarda performans kaybına, örgüt içindeki iklime ve yapıya zarar veren davranış örüntüsüne sahiptir. Bu olumsuz etkiler, çalışanların örgütsel bağlılığına da zarar vermektedir. Bu araştırmada, okullarda rastlanan toksik liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, öğretmenlerin algısına göre toksik liderliğin örgütsel bağlılığa etkisi araştırılmıştır. Okul müdürlerinin toksik davranışlar sergilemesinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisini araştırmak için kullanılan veri toplama aracında; öğretmenlerin demografik özellikleri için Kişisel Bilgi Formu, okul müdürlerine yönelik toksik liderlik algısı için Toksik Liderlik Ölçeği ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı için Örgütsel Bağlılık Ölçeği bulunmaktadır. Araştırmanın evrenini İzmir İli Menderes İlçesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenler, örneklemini ise Menderes İlçesinde bulunan okullarda görevli 115 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, betimsel istatistikler ve basit doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; öğretmenlerin okul müdürlerine yönelik toksik liderlik algısının “orta” düzeyde olduğu ve örgütsel bağlılık algısının “orta” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Toksik liderliğin çıkarcılık alt boyutunun ile duygusal bağlılık üzerinde, bencillik alt boyutunun devam bağlılığı üzerinde, değer bilmezlik ve olumsuz ruhsal durum alt boyutlarının ise normatif bağlılık üzerinde negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Toxic leadership has recently started to attract the attention of researchers as one of the destructive leadership types. Toxic leaders, who have negative effects on the organization and employees, have a behavior pattern that harms the climate and structure in the organization, loss of performance in the employees with their actions. These negative effects also damage the organizational commitment of the employees. In this study, the effect of toxic leadership in schools on teachers' organizational commitment is examined. In the study, in which the cross-sectional survey model, which is one of the quantitative research methods, was used, the effect of toxic leadership on organizational commitment was investigated according to teachers' perceptions. In the data collection tool used to investigate the effect of school principals' toxic behaviors on teachers' organizational commitment; There are Personal Information Form for teachers' demographic characteristics, Toxic Leadership Scale for toxic leadership perception for school principals and Organizational Commitment Scale for teachers' organizational commitment. The universe of the research consists of teachers working in schools in Menderes District of İzmir Province, and the sample consists of 115 teachers working in schools in Menderes District. Data were evaluated with descriptive statistics and simple linear regression analysis. As a result of the analyzes made; it was determined that teachers' perception of toxic leadership towards school principals was at a "moderate" level and their perception of organizational commitment was at a "moderate" level. It has been determined that the selfishness sub-dimension of toxic leadership has a statistically significant negative effect on emotional commitment, the selfishness sub-dimension has a negative effect on continuance commitment, and the sub-dimensions of ignorance and negative mood have a negative effect on normative commitment.

 

Keywords