Ortaokullarda Okul Zorbalığını Önleme Politikaları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2023-70
Number of pages: 3357-3371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde görev yapan ortaokul yöneticilerinin görüşlerine göre okullardaki zorbalık davranışlarının nedenlerini, zorbalık davranış türlerini ve zorbalığı önlemeye yönelik politikaları belirlemektir. Çalışma, nitel verilere dayalı olgubilim çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 15 ortaokul yöneticisi (6 Kadın-9 Erkek) oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yöneticilerin, zorbalığın önlenmesine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını önemli buldukları belirlenmiştir. Yönetici görüşlerine göre bu tür davranışları önleme ve müdahale çalışmalarında okul rehberlik servisinin ve öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun etkili şekilde çalıştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmaya katılan ortaokul yöneticileri, zorbalığın en önemli nedenlerinin öğrencilerin aile içi yaşantıları, okulda popüler olma ve kendini kanıtlama isteği olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan okul yöneticileri, akran zorbalığına müdahale ederken zorbalığa katılan öğrencilerle görüşme, velilerini bilgilendirme, okul rehberlik servisine yönlendirme ve öğrenciyi öğrenci davranış değerlendirme kuruluna sevk etme yöntemlerini kullandıklarını belirtmişlerdir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the causes of bullying behaviors in schools, the types of bullying behavior and the policies to prevent bullying according to the opinions of secondary school managers working in Arnavutköy district of Istanbul.The study group of the research consists of 15 secondary school managers (6 Female - 9 Male). A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the study. Descriptive analysis approach was used in the analysis of the data. As a result of the study, it was revealed that information and education for the prevention of bullying are important. It has been concluded that the student guidance service and the student behavior evaluation board follow a common policy and are an effective policy in the prevention and intervention studies of such behaviors. It was determined that the most important causes of bullying by the secondary school managers who participated in the research were the family life of the students and their concerns about being popular at school and proving themselves. The school managers who participated in the research stated that they used the methods of talking to the students participating in the bullying, informing their parents, directing them to the school guidance service, and referring the bullied student to the student behavior evaluation board while intervening in the peer bullying.

 

Keywords