Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Yürütülen Öz Düzenlemeli Öğrenme Destekli Öğretimin Öğrencilerin Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğuna Etkisinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-71
Number of pages: 3435-3443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, öz-düzenlemeli öğrenme modeli destekli öğretimin ortaokul 5. Sınıfta öğrenim gören kaynaştırma öğrencilerinin öğrenme ve çalışma sorumluğuna etkisini belirlemektir. Bu araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilecektir. Araştırmanın uygulaması, 2022–2023 eğitim öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören altı (6) kaynaştırma öğrencilerden oluşan örneklem üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sosyal bilgiler dersi “İnsanlar yerler ve çevreler” ile “Bilim teknoloji ve toplum” öğrenme alanlarının öğretimi sürecinde yedi hafta ve yirmi saat olarak planlanmış ve yürütülmüştür.  Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğrenme ve Çalışma Sorumluluğu” ölçeği kullanılmıştır. Deney grubunun ölçekten aldıkları puanlar t-testi ile karşılaştırılmış, öğrencilerin ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı fark bulunduğundan farkın etki büyüklüğü Cohen’s d değerine bakılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre; öz düzenlemeli öğrenme destekli öğretimin kaynaştırma öğrencilerinin öğrenme ve çalışma sorumluluk düzeyleri üzerinde yüksek ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu bulunmuştur.

 

 

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the effect of self-regulated learning model supported teaching on the Learning and studying responsibility of inclusive students studying in the 5th grade of secondary school. This research will be carried out using a single-group pretest-posttest experimental design, which is one of the quantitative research approaches. The application of the research was carried out on a sample consisting of six (6) inclusive students studying in the 5th grade of secondary school selected by simple random sampling method in the Ereğli district of Zonguldak province in the 2022-2023 academic year. The research was planned and carried out for seven weeks and twenty hours during the teaching process of the social studies course "People, places and environments" and "Science, technology and society" learning areas. The "Learning and Working Responsibility" scale was used as a data collection tool in the research. The scores of the experimental group from the scale were compared with the t-test, and since there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the students, the effect size of the difference was calculated by looking at the Cohen's d value. According to the findings obtained at the end of the research; It was found that self-regulated learning supported instruction had a high and significant effect on inclusive students' learning and work responsibility levels.

 

Keywords