Öğretmenlerin İdealistlik Düzeyleri ve Mesleki Etik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:40:10.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 3327-3337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ve mesleki etik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evreni 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit seçkisiz yöntemle seçilmiş 151 öğretmenden oluşmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen Etik Davranışlar Ölçeği” , “İdealist Öğretmen Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS istatistik analiz programı kullanılmıştır. Araştırmada pearson korelasyon analizi, betimsel istatistiklerin (aritmetik ortalama, standart sapma) yanı sıra T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ve mesleki etik davranış düzeyleri ayrı ayrı yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin idealistlik düzeyinin cinsiyet ve kıdeme göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin mesleki etik davranış düzeylerinin cinsiyet ve kıdem durumu değişkeninde ise; ölçeğin alt boyutlarından olan ahlaki düşünce boyutunda cinsiyet değişkeninden kadınlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Mesleki etik davranış düzeyleri ve kıdem durumu değişkenine göre bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ve mesleki etik davranışları arasında pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada son olarak diğer araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.

 

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between teachers' idealistic levels and professional ethical behaviors. The study was conducted with the quantitative research method.    It was patterned according to the relational scanning model. The study population consists of  teachers in different regions of Turkey's official institutions in  2022-2023 academic year. The sample of the study, on the other hand, consists of 151 teachers selected by the simple random sampling method. In the research, "Teacher Ethical Behaviors Scale" , “Idealistic Teacher Scale” and “Personal Information Form”  was used as a data collection tool. SPSS statistical analysis program was used for data analysis. Pearson correlation analysis, descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation)  as well as T-Test and One-Way Analysis of variance (ANOVA) were used in the study. As a result of the findings, idealistic levels and professional ethical behavior levels of the teachers participating in the study were found to be high separately. It has been concluded that the idealistic level of teachers does not differ according to the variables of gender and seniority. In the variable of gender and seniority of professional ethical behavior levels of teachers; There was a significant difference in favor of women from the gender variable in the moral thought dimension, which is one of the sub-dimensions of the scale. No difference was found according to the variable of professional ethical behavior and seniority status. In addition, a positive significant relationship was found between teachers' idealistic levels and professional ethical behaviors. Finally, recommendations were made to other researchers in the study.

 

Keywords