Türk Toplumunun Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler

Author :  

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:39:40.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Yönetimi
Number of pages: 3275-3281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türk toplumunun rekreasyonel etkinliklere katılımlarındaki sosyolojik etkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu makalenin bir diğer amacı, rekreasyonel etkinliklere katılımının toplumumuz açısından önemini vurgulamak ve rekreasyonel etkinliklere katılımın devamını teşvik etmektir. Yapmış olduğumuz bu araştırmada yöntem olarak araştırma yöntem ve tekniklerinden birisi olan belge analizi tekniği kullanılmıştır. Mevcut araştırmada, 2022 Ağustos-2023 Ocak tarihleri arasında rekreasyon etkinliklerine katılımlarla ilgili yapılan araştırmalardan ilgili veriler derlenmiştir.  Bowen (2009)’a göre doküman analizi yöntemi hem dijital ortamda yer alan hem de basılı olarak bulunun belgelerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Sonuç olarak yapmış olduğumuz bu çalışmada Türk toplumunun rekreasyonel etkinliklere katılımlarındaki sosyolojik etkenlerle baktığımız zaman hızlı kentleşme, ekonomi, eğitim, sağlık gibi etkenlerin rekreatif etkinliklere katılım ve tercihleri etkilediği görülmüştür. Ortaya konulan etkenlerin, bireylerin rekreatif etkinliklere katılımını etkilediğini düşünürsek, bu konu hakkında daha fazla çalışma yapılmasının alan yazına önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

 

 

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the sociological factors in the participation of Turkish society in recreational activities. Another aim of this article is to highlight the importance of participation in recreational activities for our society and to encourage the continuation of participation in recreational activities. In this research we have done, document analysis technique, which is one of the research methods and techniques, was used as a method. In the present study, the relevant data were compiled from the researches on participation in recreational activities between August 2022 and January 2023. According to Bowen (2009), the document analysis method allows the systematic evaluation of both digital and printed documents. As a result, in this study we have done, when we look at the sociological factors in the participation of Turkish society in recreational activities, we observed that factors such as rapid urbanization, economy, education, health affect participation and preferences in recreational activities. Considering that many factors affect the participation of individuals in recreational activities, it is thought that more studies on this subject will contribute significantly to the literature.

 

 

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics