Vizyoner Liderlikle İlgili Tezlerin İncelenmesi (2017-2022)

Author :  

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:39:37.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3268-3274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda tanımlanan pek çok liderlik türünden biri olan vizyoner liderlik; “geleceği görerek buna yönelik adımlar atmayı başarabilen, kişileri ikna edebilen ve ortak bir amaç çerçevesinde insanları örgütleyebilen bir lider” tanımlanır. Bu bağlamda en önemli liderlik türlerinden biri olarak son zamanlarda araştırılmaya başlamıştır. Bu araştırmada, son beş yılda yapılan tez çalışmaları içinde ne düzeyde ve hangi bağlamlarda ele alındığı ortaya konmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Ulusal Tez Merkezi’nde 2017-2022 yılları arasında yayınlanmış olan tezler taranarak doküman incelemesi ile değerlendirilmiştir. “Vizyoner liderlik” anahtar kelimesiyle yapılan tarama sonucunda vizyoner liderliği ele alan 16 tez belirlenerek çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, vizyoner liderlikle ilgili yapılan tez çalışmaların yıllara göre en fazla 2019 yılında 7 tez ile ardından 5 tez ile 2021 yılında yapıldığı;  tez türüne göre 3 doktora tezi ve 13 yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Enstitü türüne göre en fazla 9 tez ile sosyal bilimler enstitüsünde çalışma olduğu, ayrıca eğitim bilimleri enstitüsünde 3, lisansüstü eğitim enstitüsünde 1 ve sağlık bilimleri enstitüsünde 1 çalışma olduğu belirlenmiştir. Vizyoner liderlikle ilgili yapılan tez çalışmaları n yürütüldüğü şehre göre dağılımı incelendiğinde Tablo 5’te görüldüğü gibi; 4 tezle en fazla çalışma İstanbul’da olmak üzere toplam 11 ilde araştırma yürütüldüğü belirlenmiştir. Örneklem içinde öğretmenler ve okul yöneticileri, işletme çalışanları ve yöneticileri, kamu çalışanları ve idarecileri, bulunmaktadır. Örneklem aralığı ise büyük çoğunlukla 401-500 aralığındadır. Vizyoner liderlikle ilgili yapılan tez çalışmaların yöntem ve modeline göre dağılımı incelendiğinde tezlerin tamamının nicel yöntemle, 13 tezin ilişkisel tarama ve 3 tezin betimsel tarama modelini kullandığı belirlenmiştir. Vizyoner liderlikle ilgili yapılan tez çalışmaların vizyoner liderlikle ilişkisini araştırdığı diğer değişkenlere göre dağılımı incelendiğinde toplam 16 farklı değişken belirlenmiş en fazla çalışan motivasyonu üzerinde durulduğu belirlenmiştir.  

 

Keywords

Abstract

Visionary leadership, which is one of the many leadership types defined recently; It is defined as “a leader who can see the future and succeed in taking steps towards it, persuade people and organize people within the framework of a common purpose”. In this context, it has recently begun to be investigated as one of the most important types of leadership. In this research, it is aimed to reveal at what level and in what contexts the thesis studies conducted in the last five years. For this purpose, theses published in the National Thesis Center between the years 2017-2022 were scanned and evaluated by document analysis. As a result of the search made with the keyword "visionary leadership", 16 theses on visionary leadership were determined and included in the study. As a result of the examinations, it was determined that the thesis studies on visionary leadership were carried out with 7 theses in 2019, followed by 5 theses in 2021, according to years; According to the thesis type, it was determined that there were 3 doctoral theses and 13 master's theses. According to the type of institute, it was determined that there were studies in the social sciences institute with a maximum of 9 theses, and there were 3 studies in the educational sciences institute, 1 study in the graduate education institute and 1 study in the health sciences institute. When the distribution of thesis studies on visionary leadership according to the city in which they are carried out is examined, as seen in Table 5; It was determined that research was carried out in 11 provinces, with the most studies with 4 theses being in Istanbul. The sample includes teachers and school administrators, business employees and administrators, public employees and administrators. The sample range is mostly in the range of 401-500. When the distribution of the thesis studies on visionary leadership according to the method and model was examined, it was determined that all the theses used the quantitative method, 13 theses used the relational scanning model and 3 theses used the descriptive scanning model. When the distribution of the thesis studies on visionary leadership according to other variables investigated in relation to visionary leadership, a total of 16 different variables were determined, and it was determined that the most emphasis was on employee motivation.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics