21. Yüzyıl Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:42:55.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3119-3126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 virüsü nedeniyle eğitim ve öğretim ortamlarında aktif olarak kullanılması, zamandan ve mekândan tamamen bağımsızlığı sağlayan eğitim ortamlarının yaygınlaştığı görülmüştür. Bu ortamlardan en önemlisini uzaktan eğitim oluşturmaktadır. 21. yüzyıl öğretmenlerinin uzaktan eğitim ortamlarına uyum sağlaması, dijital okuryazarı olması, uzaktan eğitim uygulamalarındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması ve uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı, Türkiye’de MEB’e bağlı devlet ve özel okullarında uygulanan uzaktan eğitim faaliyetlerinin 21. yüzyıl öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlemektir. Araştırma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında devlet ve özel okullarda görev yapan 331 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan 7 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu”, uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlemede 20 sorudan oluşan Ağır ve diğerleri (2008) tarafından geliştirelen “Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Ölçeği” izin alınarak kullanılmıştır. Veriler Google Form yardımıyla çevrimiçi ortamda oluşturularak öğretmenlerin çalışmaya gönüllü katılımı esas alınmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin uzaktan eğitim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı düzeyleri ile uzaktan eğitim hakkında fikir sahibi olma değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı kurum, çalıştığı kurum türü, meslekteki kıdemi ile günlük uzaktan eğitime harcadığı süre değişkenleri ile uzaktan eğitime düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

Due to the Covid-19 virus, which affects the whole world and is also seen in our country, it has been observed that educational environments that are actively used in education and training environments and that provide complete independence from time and place have become widespread. The most important of these environments is distance education. In order for 21st century teachers to adapt to distance education environments, to be digitally literate, to fulfill their duties and responsibilities in distance education applications, it is necessary to use technology effectively and to determine their attitudes towards distance education. The aim of the research is to determine the attitudes of 21st century teachers towards distance education in distance education activities implemented in public and private schools, which are educational institutions affiliated to the Ministry of National Education in Turkey. The research group consists of 331 teachers working in public and private schools in the 2022-2023 academic year. As a data collection tool; The "Personal Information Form" consisting of 7 questions prepared by the researchers and the "Attitude Scale towards Distance Education" developed by Ağır et al. (2008) consisting of 20 questions were used to determine their attitudes towards distance education. The data was created online with the help of Google Form, and the voluntary participation of the teachers in the study was taken as a basis. At the end of the research, it was concluded that the distance education levels of the teachers were high. It has been observed that there is a significant difference between the level of teachers against distance education and the variable of having an idea about distance education, and there is no significant difference between the variables of gender, education status, the institution they work for, the type of institution they work, their seniority in the profession and the time they spend on distance education per day and their level of distance education.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics