Türkiye’deki Covıd-19 Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:39:32.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3244-3258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada yaşanan Covid-19 pandemi süreci içerisinde yayımlanan tezlerin belirlenerek betimsel analiz yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Covid-19 pandeminin başlangıcı olan 2020 ile 2022 yılları arasında yayımlanan 111 çalışmalara ait tespit edilen verilerin betimsel analizi yapılmıştır. Amaç kapsamında incelenen tezler; yayınlandığı tür, danışmanların akademik unvanları, yayınlanan yıllar, yayınlanan üniversite, araştırma desenleri dağılımları bulunarak elde edilen veriler yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara ulaşılan tezlerin çoğunluğu yüksek lisans seviyesinde yapılmıştır. Tezler en çok doktor öğretim üyesi ve doçent unvanlarınca danışmanlığı yapılan akademisyenlerin danışmanlık yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. En çok 2021 yılında yayınlanmış tezler çoğunlukta olup, çalışmaların çoğunluğunu Akdeniz ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yayımlanan tezlerden oluşmaktadır. Tezlerin nicel ve nitel yöntemlerin tercih edildiği yönündedir. 

 

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to make descriptive analysis by determining the theses published during the Covid-19 pandemic process. Fort his purpose, a descriptive analysis of the data of 111 studies published between 2020 and 2022, the beginning of the Covid-19 pandemic, was conducted. Theses examined within the scope of the purpose; The data obtained were interpreted by finding the type of publication, academic titles of the advisors, puslished years, puslished university, and research patterns distributions. The majority of the theses, in wlich the results were obtained, were made at the master’s level. It has been concluded that the academicians, whose theses are mostly supervised by the titles of doctoral faculty members and accociate professors, are the advisors. Most of the theses puslished in 2021 are the majority, and the majority of the studies consist of the theses puslished in Akdeniz and Istanbul Health Sciences University. Theses are that quantitative and qualitative methods are preferred.

 

Keywords