Spor Bilimleri Öğrencilerinin Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:42:19.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3080-3085
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı spor bilimleri öğrencilerinin hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerilerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 650 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem grubunu ise, evrenin içinden rastgele yöntemle seçilmiş 259 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama teknikleri olarak kişisel bilgi formu ile literatürde bulunan hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ölçeği kullanılmıştır. Hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri ölçeği her ne kadara öğretmen adayları için uygulanan bir ölçek olsada, spor bilimlerinde öğrenim gören öğrenciler formasyon eğitimi alarak öğretmen adayı oldukları için çalışmaya dahil edilmişlerdir. Veriler, bilgisayar ortamında IBM SPSS 22.0 (Statistics for Windows) adlı paket program ile analiz edilmiştir. İkili karşılaştırmalarda Bağımsız Örneklem T-Testi ve çoklu karşılaştırmalarda Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmış olup; farklılığın belirlenmesi için LSD testi uygulanmıştır.

Sonuç olarak, spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerilerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor bilimleri öğrencilerinin hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerileri, değişkenler açısından incelendiğinde cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, yapılan spor türü ve aktif olarak spor yapma durumuna göre farklılaşırken, yaş değişkenine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun, öğrencilerin hem öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundaki teorik ve uygulamalı derslerden, hem de sporcuların icra ettikleri spor branşının onlara sağladığı yüksek seviyede yaratıcı akıl yürütme becerilerine sahip olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the hypothetical-creative reasoning skills of sports science students. The population of the research consisted of 650 students studying at the Faculty of Sport Sciences at Süleyman Demirel University. The sample group consisted of 259 students randomly selected from the universe. Personal information form and hypothetical-creative reasoning skills scale found in the literature were used as data collection techniques. Although the hypothetical-creative reasoning skills scale is a scale applied to pre-service teachers, students studying in sports sciences were included in the study because they were teacher candidates by taking formation education. The data were analyzed with the IBM SPSS 22.0 (Statistics for Windows) package program in the computer environment. Independent Sample T-Test was used in pairwise comparisons and One-Way Analysis of Variance was used in multiple comparisons; LSD test was applied to determine the difference.

As a result, it has been determined that the hypothetical-creative reasoning skills of the students studying in sports sciences are high. When examined in terms of changes, it was determined that while it differed according to gender, department of education, type of sport and actively doing sports, it did not differ according to the age variable. It is thought that this situation arises from both the theoretical and applied courses in the higher education institution where the students study, and the high level of creative reasoning skills provided by the sports branch of the athletes.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics