Öğretmenler Odası Konuşmaları: İçerikleri, Etkileri ve Yansımaları

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:41:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3000-3014
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmenler odasındaki konuşmaların içeriği, mesleki ve sosyal açıdan öğretmenlere etkileri ile okul paydaşlarına yönelik yansımaları incelenmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kayseri İlinin merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 3 farklı ortaokulda ve branşta görev yapan 30 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmış ve fenomenoloji deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmış ve katılımcıların görüşleri kodlanarak tema ve kategoriler halinde sunulmuştur. Araştırmada katılımcıların görüşlerinin ortaya çıkarılması için doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler odasında en çok konuşulan konular eğitimle ilgili konular ve eğitimle ilgili olmayan konular olarak kategorilere ayrılmıştır. Eğitimle ilgili olarak en çok, öğrenci başarı ve tutumu, öğretim süreçleri ve başarıyı artırmak için önlemler konularının konuşulduğu tespit edilmiştir. Eğitimle ilgili olmayan konularda ise en çok ekonomi, sağlık, siyaset ve günlük yaşam konuşulmaktadır. Öğretmenler odasında en çok konuşulan paydaşların öğrenci, veli ve öğretmen olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler odasında konuşulan konuların öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, okula ve mesleklerine bağlılıklarına, gerçekleştirecekleri etkinliklere, stresle baş etmelerine, günlük yaşamlarına ve sağlıklı yaşam tarzı oluşturmalarına etkisi konusunda katılımcıların görüşlerinin olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler odasındaki konuşmaların okul yönetimi tarafından dikkate alınması, tartışmaların olumlu sonuçlanması ve öğrencilere (akademik, psikolojik ve farklı alanlarda) katkı sağlaması araştırmanın diğer sonuçlarını oluşturmaktadır.  Elde edilen bulgular literatür kapsamında yorumlanmış ve araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

In this research, the content of conversations in the teachers’ lounge, their effects on teachers from a professional and social perspective, and their reflections on school stakeholders were examined. Purposive sampling method was used in the research. The study group consisted of 30 teachers working in 3 different secondary schools and branches affiliated to the Ministry of National Education in the central districts of Kayseri Province in the 2022-2023 academic year. The research was designed according to the qualitative research method and was carried out using the phenomenology pattern. Semi-structured interview forms were used as the data collection tool. Content analysis method was used in the analysis of the data and the opinions of the participants were coded and presented in the form of themes and categories. Direct quotations were used to reveal the opinions of the participants in the research. According to the results of the research, the topics discussed most in the teachers' room were categorized as educational topics and non-educational topics. In terms of educational topics, it was determined that the topics of student success and attitude, teaching processes and measures to increase success were discussed most. In non-educational topics, the topics of economy, health, politics and daily life were discussed most. It was determined that the stakeholders discussed most in the teachers’ lounge were students, parents and teachers. It was determined that the participants' opinions were positive in terms of the effects of the topics discussed in the teachers’ lounge on the professional development of teachers, their commitment to the school and profession, the activities they will carry out, coping with stress, their daily lives and forming a healthy lifestyle. Other results of the research are that the topics discussed in the teachers’ lounge should be taken into consideration by the school administration, the discussions should be concluded positively and contribute to the students (academically, psychologically and in different fields). The findings were interpreted within the scope of the literature and suggestions were made in accordance with the results of the research.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics