Küçük Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Yetiştirme Uygulamaları ve Gereksinimleri

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:41:23.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 3127-3141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğumdan sonraki ilk üç yıl çocuk gelişiminde kritik bir öneme sahiptir. Gelişimin temel yapı taşı olan bu dönemde çocukların gelişim alanlarında beklenen kazanımlara ulaşmaları, fiziksel ve ruhsal iyi oluşları özellikle annelerin bu dönemde yaptığı uygulamalarla yakından ilişkilidir. Bu nedenle bu çalışma küçük çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme uygulamaları ve gereksinimleri belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 1-3 yaş grubu çocuğu olan 216 anne oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Gönüllü bir şekilde araştırmaya katılan annelere, yapılandırılmış görüşme formu online ortamda uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; annelerin doğum sürecine yönelik görüşlerine bakıldığında annelerin önemli bir oranının doğum sürecini zor olarak değerlendirdiği (%47,7), gebelik dönemi ruh hallerini zor ve stresli olarak değerlendirdikleri (%44,4) görülmüştür. Annelerin çocuğunun sağlık ve gelişimiyle ilgili konulardaki görüşleri incelendiğinde; annelerin çocuklarını düzenli olarak çocuk doktoruna götürdüğü (%61,6) ve çocuk doktorunun en çok çocuğun fiziksel sağlık durumu hakkında bilgi verdiği (%89,4) çok azının genel gelişim konusunda bilgi verdiği (%9,7) anneler tarafından ifade edilirken; anneler çocuk doktorlarının çocuğun gelişimi ile ilgili başka bir uzmanlık alanına yönlendirilmediklerini de (%90,7’) ifade etmişlerdir. Ayrıca annelerin çocuk gelişimi ve yetiştirme konusundaki bilgi kaynaklarının daha çok kitap ve dergiler olduğu (%28.7), çocuk büyütürken en zorlandıkları konuların ise uyku (%52,8), beslenme (%39,4) sakinleştirme (%37,0) ve disiplin (%20,8) olduğu, annelerin çocuklarında geciktiğini düşündükleri gelişimsel beceriler arasında konuşma (%25,5) ve başkalarına ilgili gösterme (%22,2) gibi beceriler olduğu ifade etmeleri önemli bulgular olarak görülebilir. Çocuklarıyla günlük rutin ve etkileşimlerine yönelik olarak anneler çoğunlukla birlikte uyuduklarını (%33,8), geleneksel yöntemlerle uyuttuklarını (%66,2), haftada iki gün açık havada zaman geçirdikleri (%39,4), çocukların günde 1- 2 saat ekrana maruz kaldıkları belirtirken (%40,7), annelerin önemli bir oranı çocuklarına hergün kitap okuduğunu (%42,6) ifade etmiştir. Son olarak da anneler çocuk yetiştirme süreçlerinde gereksinim duydukları destekler konusundaki görüşlerinde çocuklarını büyütürken aile hekimlerinde çocuk gelişimcilerin bulunması ve çocuklarının düzenli takip edilmesini beklediklerini (%56,9), çocuk gelişimi konusunda uzman kişilere ulaşabilecekleri telefon danışma hatlarının oluşturulmasını istediklerini (%52,3) ve çocuk gelişimciler tarafından ev ziyaretleri yapılmasını (%41,7) istediklerini belirtmişlerdir.  Çalışmanın bulgularının erken müdahalenin önleyicilik işlevi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçlar küçük çocuğa sahip annelere ve çocuklarına yönelik sunulacak erken müdahale hizmetlerinin planlanmasında rehberlik ederek uygun gelişimsel destekler sağlanmasına yardımcı olacaktır.

 

Keywords

Abstract

The first three years after birth are critical in child development. In this period, which is the basic building block of development, children's attainment of the expected gains in their development areas and their physical and mental well-being are closely related to the practices that mothers make in this period. Therefore, this study was conducted to determine the child-rearing practices and needs of mothers with young children. The study group of the research consists of 216 mothers with children aged 1-3. The data of the study were collected with a structured interview form, one of the qualitative research methods. A structured interview form was applied online to the mothers who voluntarily participated in the study. As a result of the research; Considering the views of mothers on the birth process, it was seen that a significant proportion of mothers evaluated the birth process as difficult (%47,7), and they evaluated their pregnancy mood as difficult and stressful (%44,4). When the views of mothers on the issues related to their child's health and development are examined; It was stated by mothers that mothers regularly take their children to the pediatrician (%61,6) and that the pediatrician mostly gives information about the physical health of the child (%89,4) and very few (%9,7) give information about general development; mothers also stated that pediatricians are not directed to another specialty related to the development of the child (%90,7). In addition, the sources of information for mothers on child development and upbringing are mostly books and magazines (%28,7), and the most difficult issues while raising children are sleep (%52,8) , nutrition (%39,4) , calming (%37,0) and discipline. (%20,8) and that among the developmental skills that mothers think are delayed in their children, such as speaking (%25,5) and showing interest in others (%22,2) can be seen as important findings. Regarding their daily routines and interactions with their children, mothers mostly sleep together (%33,8), put them to sleep with traditional methods (%66,2), spend time outdoors two days a week (%39,4), and children are exposed to screens for 1-2 hours a day. (%40,7), a significant proportion of mothers stated that they read to their children every day (%42,6). Finally, in their opinions on the support they need in the child-rearing process, mothers expect that there are child development specialists in their family physicians and their children will be followed regularly while raising their children (%56,9), they want telephone consultation lines to be established where they can reach experts in child development (%52,3), and stated that they wanted home visits (%41,7) by child development professionals. It is thought that the findings of the study are also important in terms of the preventive function of early intervention. These results will help provide appropriate developmental support by guiding the planning of early intervention services for mothers of young children and their children.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics