Bir Büyükşehir Belediyesinde Çalışanların Duygusal Zekâ Yetkinlikleri ve Çatışma Algıları

Author :  

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:39:00.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 3208-3218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çatışma kavramı örgütlerin performansını ve işleyişini olumlu ya da olumsuz etkilediğinden dolayı örgüt için son derece hassas bir konudur. Bu nedenle de çatışma yönetimi, örgüt yönetiminin üzerinde durduğu ayrıcalıklı bir kavramdır. Bu bağlamda çatışmaları etkin bir şekilde yönetebilmek için öncelikli olarak insan odaklı düşünmek ve çatışmanın duygu kaynaklı olduğunu bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla duygusal zekâ yetkinliklerinin örgüt çalışanları üzerinde önemli bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Duygularını tanıyan, anlayan ve yönetebilen birey, çevresindeki diğer insanların da duygularını anlayabilir, yorumlayabilir ve hem kendi duygularını hem de çevresindeki insanların duygularını doğru bir şekilde yönetebilir. Bu nedenle bu çalışmada iş ortamında duygusal zekânın örgütsel etkililiğe, bireylerin davranışlarına, örgütsel çatışmaların yönetilmesine ve çatışmalardan azami fayda sağlamaya olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bir büyükşehir belediyesi bünyesindeki tüm çalışanlar örneklem olarak alınmış ve anket tekniği kullanılmıştır. Anket uygulamasının sonucunda veriler SPSS paket istatistik programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler; t testi, korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği, Cronbach Alfa (α) katsayısının hesaplanması yöntemiyle tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı, α = 0,807 olarak belirlenmiştir.

Çalışma sonucunda, duygusal zekânın öz bilinç ve sosyal bilinç boyutları ele alındığında, duygusal zekânın bireylerin hem sosyal hem de iş hayatlarında kişisel farklılıklar ve doğru iletişim kuramamalarından kaynaklanan bireysel ve örgütsel çatışmaları en aza indirdiği ve iletişim problemlerine çözüm getirdiği görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

The concept of conflict is an extremely sensitive issue since it affects the performance and functioning of organizations positively or negatively. For this reason, conflict management is a special concept that organizational management focuses on. In this context, in order to manage conflicts effectively, it is necessary to think primarily human centered and know that conflict originates from emotion. Therefore, emotional intelligence competencies are thought to have a significant impact on employees of an organization. An individual who recognizes, understands and manages his/her emotions can also understand and interpret other people’s emotions and can correctly manage both his/her own and other people’s emotions. Therefore, this study aims to determine the effect of emotional intelligence on organizational effectiveness, individuals' behaviors, management of organizational conflicts and obtaining maximum benefit from conflicts in the business environment. In the study, all employees in a metropolitan municipality were taken as a sample and the survey technique was used. Survey results were analyzed with the SPSS package statistics program. T test and correlation analysis of descriptive statistics were used in data analaysis. The reliability of the scale used in the research was determined by calculating the Cronbach Alpha (α) coefficient. Accordingly, the reliability coefficient for the scale was determined as α = 0.807.

The study concludes that when the self-consciousness and social consciousness dimensions of emotional intelligence are considered, it has been seen that emotional intelligence minimizes individual and organizational conflicts caused by personal differences and inability to communicate correctly and provides solutions to communication problems in both social and work life.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics