Dijital Çağda Çocukluk ve Dijital Bağımlılıkların Anahtar Kavramı Olarak Dijital Obezite: Gazete Haberleri Üzerinden Betimsel Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2829-2842
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağ, kendine özgü kültürel dinamikleri çerçevesinde gündelik hayat pratiklerimizi ve iletişim biçimlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Kuşkusuz bu çağın temel aktörü ve belirleyicisi konumunda olan dijital medyanın, içerisinde barındırdığı avantajlar ve riskler bakımından çok boyutlu bir değerlendirmeden geçirilmesi gerekmektedir. Günümüzde çocukların ve gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı bu ortamlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında nitelikli bilgilere ulaşmak mümkün hale gelmekte ve dijital medyanın sağlamış olduğu fırsatlar ön plana çıkmaktadır. Eleştirel bir gözle yaklaşılmadığı ve bilinçli bir şekilde kullanılmadığı durumlarda ise, dijital medyanın çocuklar ve gençler için etik sorunların yaşandığı bir alanı içerisinde barındırdığı ve bağımlılık oluşturarak dijital obezite gibi çeşitli dijital hastalıklara neden olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, çocukların dijital medya bağımlılıkları ele alınarak dijital obezite kavramına yer verilmekte, ardından çocukların dijital medya bağımlılığını ve dijital obezite olgusunu konu edinen gazete haberlerinin betimsel analizi yapılmaktadır. Elde edilen bulgular, örneklem içerisine giren gazetelerdeki haberlerin daha çok çocukların dijital bağımlılığına ilişkin genel bilgiler sunduğunu, dijital bağımlılık ve dijital obezite ilişkisini sınırlı bir şekilde kurduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca çocukları dijital bağımlılıklardan ve dijital obeziteden korumayı amaçlayan uygulamaları konu edinen haberlerin sayıca az olduğu görülmekte, bu haberlerin arttırılarak okuyucuya bilgi veren, uyaran ve harekete geçiren nitelikte sunulması gerektiği düşünülmektedir.

 

 

Keywords

Abstract

The digital age is reshaping our daily life practices and forms of communication within the framework of its unique cultural dynamics. Undoubtedly, digital media, which are the main actor and determinant of this age, should be subjected to a multidimensional evaluation in terms of the advantages and risks it contains. When these environments, which are heavily used by children and young people today, are viewed critically, it becomes possible to access quality information and the opportunities provided by digital media come to the fore. In cases where digital media are not viewed critically and used consciously, it is seen that digital media contain an area of ethical problems for children and young people and cause various digital diseases such as digital obesity by creating addiction. In this study, children's digital media addiction is discussed and the concept of digital obesity is introduced, and then a descriptive analysis of newspaper articles on children's digital media addiction and the fact of digital obesity is carried out. The findings reveal that the news in the sampled newspapers mostly provide general information about children's digital addiction and establish the relationship between digital addiction and digital obesity in a limited way. In addition, it is seen that the number of news items about implementations aiming to protect children from digital addictions and digital obesity is low, and it is thought that these news should be increased and presented in a way that informs, stimulates and mobilizes the reader.

 

Keywords