Örgütsel İklim ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2775-2780
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz çalışma yaşamında örgütler, sahip oldukları yetenekli çalışanları en önemli sermayeleri olarak görmektedir. Örgütlerin başarılı olabilmeleri için çalışanlarına önem ve değer vermeleri gerekmektedir. Bir örgütte çalışanların algıladıkları olumlu bir örgüt iklimi onların motivasyonlarını, aidiyetlerini, davranışlarını, tutumlarını olumlu yönde etkileyecektir ve çalışanların psikolojik açıdan iyi olmalarını sağlayacaktır. Kendisini psikolojik açıdan iyi hisseden çalışanların verimlilikleri artacak, yaptıkları işten doyum sağlayacak, diğer çalışanlarla olumlu ilişkiler geliştireceklerdir. Bir örgüt içerisinde kendisini psikolojik bakımdan iyi hisseden çalışanlar birbirleriyle etkileşimlerinde hissettikleri pozitif duyguları birbirlerine yansıtabileceklerdir. Bu durum da çalışma ortamı içerisinde çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerine neden olabilecektir. Olumlu bir örgüt iklimine sahip olan işletmelerde çalışanlar kendilerini daha iyi hissedebileceklerdir. Hem olumlu bir örgüt iklimini hem de çalışanların psikolojik ,iyi oluşlarını sağlayabilen işletmelerin rekabette üstünlük sağlayabilecekleri, verimliliklerinin ve üretim kalitelerinin artacağı, müşteri memnuniyetini sağlayabilecekleri, çalışanlar arasında işletmeye karşı bir aidiyet hissinin oluşacağı, yetenekli çalışanların işletmeye daha kolay çekilebileceği ve tüm bunlarla birlikte başarılı olabilecekleri söylenebilir.   

Literatüre bakıldığında örgüt iklimi ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiye yer veren çok fazla çalışmanın olmadığı gözlemlenmiştir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; örgütsel iklim ve psikolojik iyi oluş ilişkisinin literatür kapsamında incelenmesidir. Bu inceleme kapsamında konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynak araştırması yapılarak örgütsel iklim ve psikolojik iyi oluş ilişkisi literatür taraması bağlamında irdelenecektir.

 

Keywords

Abstract

In today's working life, organizations see their talented employees as their most important capital. In order for organizations to be successful, they need to give importance and value to their employees. A positive organizational climate perceived by the employees in an organization will positively affect their motivation, belonging, behavior and attitudes and will ensure the psychological well-being of the employees. Employees who feel good psychologically will increase their productivity, get satisfaction from their work, and develop positive relationships with other employees. Employees who feel psychologically good in an organization will be able to reflect the positive emotions they feel in their interactions with each other. This situation may cause employees to feel better in the working environment. Employees in businesses with a positive organizational climate will feel better. It can be said that businesses that can provide both a positive organizational climate and the psychological and well-being of their employees will gain superiority in the competition, their productivity and production quality will increase, they can provide customer satisfaction, a sense of belonging to the business will be formed among the employees, talented employees can be attracted to the business more easily and they can be successful with all of this.

When the literature is examined, it has been observed that there are not many studies that include the relationship between organizational climate and psychological well-being. From this point of view, the aim of this study is; The aim of this study is to examine the relationship between organizational climate and psychological well-being within the scope of the literature. Within the scope of this review, the relationship between organizational climate and psychological well-being will be examined in the context of literature review by conducting domestic and foreign resource research on the subject.

 

Keywords